Παράλειψη πλοήγησης;
 

Εξειδικευμένοι τεχνικοί στην Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο επιχειρήσεων για ευρύ φάσμα πελατών

Εμπειρογνώμονες για την επεξεργασία πολύπλοκων και εναλλακτικών συμφωνιών

Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης

Το πρόγραμμα ασφάλισης "Γενικής Αστικής Ευθύνης" της AIG προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων για απαιτήσεις και αποζημιώσεις από την δραστηριότητα της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.

Ασφάλεια Περιουσιακών Στοιχείων Επιχειρήσεων

Η ανάγκη προστασίας των περιουσιακών στοιχείων αλλά και της λειτουργίας των επιχειρήσεων από παράγοντες εσωτερικούς (λειτουργία, συντήρηση ή έλλειψή της, είδος εργασιών, κ.α.) και/ή εξωτερικούς που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία αλλά και να συντελέσουν στη διακοπή της λειτουργίας τους με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων.

Ασφάλεια Ευθύνης από Περιβαλλοντική Ρύπανση

Η ευθύνη περιβαλλοντικής ρύπανσης ενέχει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.