Παράλειψη πλοήγησης;
 

Σε κάθε είδους επιχείρηση

είναι δυνατόν να συμβούν γεγονότα από υπαιτιότητά της, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες σε τρίτους.

Ασφάλεια Ευθυνών

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων» της AIG προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών, περιουσιακών ζημιών, καθώς και αξιώσεων για προσβολή προσωπικότητας ή βλάβης από διαφήμιση.

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

Οι Επαγγελματίες στο χώρο των υπηρεσιών κατέχουν γνώσεις, εμπειρία και ικανότητες που η κοινωνία μας αναγνωρίζει ότι είναι μεγάλης αξίας. Ο τομέας των υπηρεσιών όμως χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και στενούς χρονικούς περιορισμούς και μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι επαγγελματίες του χώρου οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες με το μέγιστο βαθμό επιμέλειας.