Παράλειψη πλοήγησης;
 

Χαρακτηριστικά

Κάθε δραστηριότητα οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού) είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα κάποιου άλλου μέλους της κοινωνίας, τα οποία προστατεύονται από το νομοθετικό μας πλαίσιο (άρθρα 914 – 932 περί αδικοπραξίας του Αστικού Κώδικα). Αξιώσεις τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών ή υλικών / περιουσιακών ζημιών μπορεί να απειλήσουν έως και την ίδια οικονομική ευρωστία της επιχείρησης.

Απευθύνεται σε

Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τομέων, όπως εμπόριο, βιομηχανία, βιοτεχνία, υπηρεσίες, εκπαίδευση, τουρισμός, κατασκευές, κ.α., είτε αυτές δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στον κόσμο.

 

 

 

Πλεονεκτήματα και Καλύψεις

Πλεονεκτήματα

Το πρόγραμμα ασφάλισης "Γενικής Αστικής Ευθύνης" της AIG προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων για απαιτήσεις και αποζημιώσεις από την δραστηριότητα της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για ζημία που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους λόγω της δραστηριότητας της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων που αυτή χρησιμοποιεί, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση απαιτήσεων και αποζημιώσεων.

Καλύψεις

  • Κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από τη γενικότερη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, κ.λπ., και όχι μόνο από τη χρήση των εγκαταστάσεων
  • Δυνατότητα κάλυψης της δραστηριότητας και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης οπουδήποτε στο εξωτερικό, με όρους εναρμονισμένους με την τοπική νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας
  • Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης
  • Παροχή κάλυψης καθ’ υπέρβαση άλλων υφιστάμενων ασφαλιστηρίων, αυξάνοντας το ποσό ασφαλιστικής κάλυψης με ευνοϊκότερο κόστος
  • Υπεράσπιση απαιτήσεων οπουδήποτε τυχόν εγερθεί απαίτηση.