Παράλειψη πλοήγησης;
 

Χαρακτηριστικά

Η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων:

Στο πλαίσιο λειτουργίας της, μια επιχείρηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ευθύνες έναντι του προσωπικού, των μετόχων, των επιχειρηματικών συνεργατών, των πελατών της και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Απευθύνεται σε

Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ή στη βιομηχανία, καθώς και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες οπουδήποτε στον κόσμο.

Πλεονεκτήματα

  • παρέχει ολοκληρωμένη λύση προσφέροντας κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από τη γενικότερη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, κ.λπ., και όχι μόνο από τη χρήση των εγκαταστάσεών της
  • αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση υπεράσπισης της ασφαλισμένης επιχείρησης έναντι καλυπτόμενων αξιώσεων, προσφέροντας έτσι ενεργή διαχείριση της απαίτησης από την Ασφαλιστική Εταιρία, χρησιμοποιώντας τη νομική γνώση και εμπειρία του διεθνούς δικτύου της AIG
  • παρέχει παγκόσμια κάλυψη των εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων και των εξαγωγών προϊόντων οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Η.Π.Α., Καναδά & Αυστραλίας, αποζημιώνοντας με βάση το δίκαιο της χώρας όπου έχει εγερθεί η απαίτηση.

Καλύψεις

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων» της AIG προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών, περιουσιακών ζημιών, καθώς και αξιώσεων για προσβολή προσωπικότητας ή βλάβης από διαφήμιση. 
  
Η κάλυψη αφορά σε ευθύνες που απορρέουν από:

  • την εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης
  • τα προϊόντα της
  • τις εγκαταστάσεις της
  • τη διαφημιστική επικοινωνία της
  • την ιδιότητά της ως εργοδότη έναντι του προσωπικού της.

Σχετικά Έντυπα