Παράλειψη πλοήγησης;
 

Γιατί να επιλέξετε την AIG

 • Εκτεταμένη εμπειρία ανάληψης κινδύνου,
 • εξειδικευμένη διαχείριση αξιώσεων,
 • επιθυμία να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και
 • ηγετική θέση παγκοσμίως στην αγορά Γενικών Ασφαλειών.

Απευθύνεται σε

Επαγγελματίες που επιθυμούν προστασία από πραγματικές ή επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων.

Λόγοι για τη σύναψη Ασφάλισης

 • Ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν σε κάθε επάγγελμα
 • Πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων
 • Προβολή σε υποψήφιους πελάτες.

 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντων

Ο Λήπτης της Ασφάλισης, αλλά και οι εξαρτημένες από αυτόν εταιρίες, ασφαλίζονται μέσα από το ευρύ φάσμα καλύψεων που προσφέρουμε. 
Ο ορισμός του ασφαλισμένου καλύπτει επίσης κάθε προσωρινό ή μόνιμο εργαζόμενο, κάθε τωρινό ή παλαιότερο διευθυντή, εταίρο, συνεργάτη, νόμιμο εκπρόσωπο, ή υπεργολάβο, ο οποίος τελεί υπό την επίβλεψη του Λήπτη της Ασφάλισης ή οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών του.

Παραδείγματα απαιτήσεων

α. Προσωρινοί εργαζόμενοι 

Για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους αρκετοί επαγγελματίες καταφεύγουν στη χρήση προσωρινού προσωπικού. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να διασφαλίσει κανείς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από τους εργαζόμενους αυτούς με αποτέλεσμα η δυσαρέσκεια πελατών να οδηγήσει σε απαιτήσεις.

β. Υπεργολάβοι 

Οι υπεργολάβοι μπορεί να μην επιδεικνύουν την απαιτούμενη επιμέλεια και μπορεί να μην έχουν καν δική τους κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης. Επομένως είναι απαραίτητο να προστατευθούν οι επαγγελματίες από ζημίες οικονομικής φύσεως και φήμης εκ της ευθύνης του προστήσαντος, η οποία τους βαραίνει, όταν αναθέτουν έργα σε υπεργολάβους. 

γ. Διεθνής Εξυπηρέτηση 

Ένα και μόνο ασφαλιστήριο διασφαλίζει ότι όλες οι θυγατρικές εταιρίες του ασφαλισμένου καλύπτονται αυτόματα και επωφελούνται από το ίδιο επίπεδο προστασίας. Σε περίπτωση που εκ του νόμου απαιτείται τοπικό ασφαλιστήριο, η διεθνής μας παρουσία και εμπειρία μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, εκδίδοντας ασφαλιστήρια με λεκτικό που συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης παρέχει προστασία στους ασφαλισμένους μας όχι μόνο για απαιτήσεις από υπάρχοντες ή πιθανούς πελάτες τους, αλλά και από ανταγωνιστές σε περίπτωση κατηγορίας για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης, συκοφαντίας, απώλειας εγγράφων και άλλων κινδύνων που σχετίζονται με το κάθε επάγγελμα.

Παραδείγματα απαιτήσεων

α. Οικονομική απώλεια

Η διαφημιστική καμπάνια μεγάλης αεροπορικής εταιρίας που είχε ως στόχο την προώθηση της νέας εταιρικής της εικόνας, δεν παραδόθηκε έγκαιρα. Η διαφημιστική υποχρεώθηκε να καταβάλει μεγάλο ποσό προς αποκατάσταση της ζημίας.

β. Παραβίαση Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Μια παρόμοια έκδοση ενός μουσικού τραγουδιού χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστική καμπάνια. Ο μουσικός κατέθεσε αγωγή για ιδιοποίηση και προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας κατά του πελάτη ο οποίος στράφηκε κατά της διαφημιστικής εταιρίας.

γ. Συκοφαντική δυσφήμιση

Μια ευρωπαϊκή εφημερίδα δημοσίευσε ένα άρθρο κατά πρώην αστυνομικών. Οι εν λόγω αστυνομικοί άσκησαν αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της εφημερίδας και τους επιδικάσθηκε το ποσό των 178.000 Ευρώ.

Διαχείριση Εταιρικής Φήμης

Όταν εγείρεται απαίτηση έναντι του ασφαλισμένου, όχι μόνο υφίσταται απτή οικονομική απώλεια αλλά μπορεί να προκληθεί ζημία στην εταιρική του φήμη. Η AIG παρέχει στον ασφαλισμένο άμεση επικοινωνία με ειδικούς συνεργάτες που θα αναλάβουν τη διαχείριση της εταιρικής τους φήμης.

Παραδείγματα απαιτήσεων

α. Διαχείριση Εταιρικής Φήμης

Η αποκάλυψη ότι ένας από τους πρωτοπόρους παρόχους διαδικτυακών λύσεων παγκοσμίως αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, τράβηξε την προσοχή του διεθνούς Τύπου. Όταν ασκήθηκε σχετική αγωγή επαγγελματικής ευθύνης ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί αμέσως μία επικοινωνιακή στρατηγική η οποία θα ενημέρωνε υπεύθυνα όλους τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, καθώς και τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την επίλυση του προβλήματος και τη δημιουργία μίας ανανεωμένης έκδοσης λογισμικού.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης παρέχει νομική προστασία σε περίπτωση έγερσης απαίτησης. Τα νομικά έξοδα και το κόστος έρευνας μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλά, ακόμη και όταν δεν υπάρχει επιδίκαση αποζημίωσης ή δικαστική απόφαση κατά του ασφαλισμένου.

Στην AIG έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο χειρισμός της έρευνας και της υπερασπιστικής θέσης γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η κάλυψη αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις, ορίζουμε τοπικούς ειδικούς στη δικαιοδοσία όπου προβάλλεται η αξίωση.

Το 2010 η AIG στην Ευρώπη χειρίσθηκε σημαντικό αριθμό αξιώσεων, για τις οποίες το κόστος υπεράσπισης και έρευνας υπερέβη το €1.000.000 πριν την οριοθέτηση οποιασδήποτε ευθύνης.

Επιπλέον αποζημιώνουμε το κόστος του ασφαλισμένου για την παράσταση σε δικαστήριο αναφορικά με μία απαίτηση. Οι ημερήσιες χρεώσεις για κάθε ημέρα κατά την οποία απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο δίδονται ως επέκταση του ασφαλιστηρίου

Οι επαγγελματίες έχουν συχνά στη φύλαξη ή τον έλεγχό τους έγγραφα για τα οποία είναι νομικά υπεύθυνοι. Σε περίπτωση που αυτά καταστραφούν, απολεσθούν, υποστούν ζημία ή διαγραφούν, η κάλυψη δεν περιλαμβάνει μόνο την πλήρη αποζημίωση της οικονομικής ζημίας αλλά και του κόστους και των εξόδων για την αντικατάσταση και ανάκτηση των εγγράφων.

Παραδείγματα απαιτήσεων

α. Απώλεια εγγράφων

Οι λογιστικές εταιρίες διατηρούν σημαντικά έγγραφα των πελατών τους, ακόμα και τα ίδια τα λογιστικά τους βιβλία. Η απώλεια τους μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή προστίμων στον πελάτη τους, και μεγάλο κόστος για την αντικατάσταση τους.

β. Ευρύς ορισμός εγγράφων

Στην AIG δεν παρέχουμε μόνο κάλυψη για έγγραφα και φυσικά ντοκουμέντα, αλλά επίσης για αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά ή ψηφιοποιημένα δεδομένα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για κάθε σύγχρονη εταιρία η οποίες εκτίθεται στον κίνδυνο απώλειας ή παραποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων ή πληροφοριών των πελατών τους.

Στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον οι ενέργειες εξαπάτησης είναι ολοένα και πιο συχνές. Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης παρέχει σημαντικές καλύψεις στον ασφαλισμένο για κάθε ευθύνη που ενδέχεται να προκύψει από πράξεις εξαπάτησης εκ μέρους των εργαζομένων και τους απαλλάσσει από το οικονομικό βάρος αυτής της υπόθεσης. Η AIG έχει χειρισθεί τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων πελατών
 • Περίπτωση εικονικής τιμολόγησης
 • Απατηλή χειραγώγηση λογαριασμών πελατών
 • Ακατάλληλη ή παράνομη χρήση στοιχείων πιστωτικών καρτών πελατών

Τα παραπάνω είναι λίγα μόνο παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ένας υπάλληλος μπορεί να προκαλέσει ζημία στους πελάτες του ασφαλισμένου, εκθέτοντάς τον σε απαίτηση αποζημίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους μπορείτε να προστατεύσετε τους πελάτες σας, τα στελέχη της AIG είναι στη διάθεσή σας.

Λύσεις για Επαγγελματίες

Με μία ομάδα έμπειρων underwriters Επαγγελματικής Ευθύνης στην Ελλάδα και με πολυετή εμπειρία στο χώρο, κατανοούμε και εκτιμούμε τους πιο σύνθετους κινδύνους. Συνδυάζοντας μία σειρά καλύψεων, δημιουργούμε εξατομικευμένα προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των ανεξάρτητων επαγγελματιών όσο και των εταιριών.

Προσφέρουμε ασφαλιστική κάλυψη σ’ ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, διατηρώντας την ευελιξία να προσαρμόσουμε τους όρους των συμβολαίων για κάθε ασφαλισμένο μας. Αυτή ακριβώς η ευελιξία επιτρέπει στα προϊόντα ProfessionGuard να είναι μοναδικά.

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για Επαγγελματίες Πληροφορικής κάντε κλικ εδώ.

Οι δικηγόροι είναι μία κατηγορία επαγγελματιών για τους οποίους η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι καίριας σημασίας. Στην AIG δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας ολοκληρωμένα προγράμματα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας.

Το δικηγορικό επάγγελμα διαρκώς εξελίσσεται σ’ ένα περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές σε επίπεδο νομοθεσίας και δικαστικής πρακτικής. Αυτές οι αλλαγές σε συνδυασμό με τη φύση του επαγγέλματος των δικηγόρων, αυξάνει τους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Στην AIG διατηρούμε ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς παγκοσμίως σε απόδειξη τόσο της δέσμευσής μας στο συγκεκριμένο επάγγελμα, όσο και της τεχνογνωσίας μας. Η πολυετής εμπειρία που έχουμε μας επιτρέπει να παρέχουμε πλήρεις, εξατομικευμένες λύσεις με ευρείες καλύψεις, προσαρμοσμένες στο νομικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Το 2010 η AIG χειρίσθηκε περισσότερες από 5.000 απαιτήσεις για Δικηγόρους σε όλη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι η υπόσχεσή μας να αποζημιώνουμε είναι στα χέρια έμπειρων επαγγελματιών απαιτήσεων.

Η σημασία που έχει σήμερα η σωστή διαχείριση των χρημάτων, είναι ενδεικτική των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι λογιστές και ορκωτοί ελεγκτές. 


Είτε πρόκειται για μία μεγάλη εταιρία ορκωτών ελεγκτών, είτε για ένα μικρό λογιστικό ή φοροτεχνικό γραφείο, οποιοδήποτε σφάλμα μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τους πελάτες τους.

Η AIG έχει εκτενή εμπειρία στα επαγγέλματα του λογιστή και του ορκωτού ελεγκτή, δημιουργώντας ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Το 2010, η ομάδα μας χειρίσθηκε περισσότερες από 2.000 απαιτήσεις στον τομέα των Λογιστικών Εταιρίων.

Η καινοτομία και η πολυπλοκότητα είναι από τις λίγες σταθερές στον σύγχρονο κόσμο των κατασκευών. Σταθερή είναι επίσης η ανάγκη για υπεύθυνο, αποτελεσματικό και αειφόρο σχεδιασμό κτιρίων και έργων.

Εστιάζοντας σε ανεξάρτητους Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς, αλλά και μικρά γραφεία, παρέχουμε σταθερή ανάληψη κινδύνων, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη σειρά καλύψεων.

Μερικές από κατηγορίες στις οποίες εστιάζουμε στην AIG είναι η Ηλεκτρολογία, η Μηχανολογία, η Θέρμανση και ο Εξαερισμός. Ενδεικτικά, προσφέρουμε καλύψεις σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς; Τοπογράφους, Διακοσμητές Εσωτερικών Χώρων, Σχεδιαστές Τοπίων και Πολεοδόμους.

Με πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων, προσφέρουμε πλήρεις και ταυτόχρονα εξατομικευμένες λύσεις για Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς, σχεδιασμένες για ειδικά για τις ανάγκες τους.

Οι απαιτήσεις κατά Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών είναι συχνά πολύπλοκες ενώ εμπλέκονται πολλά μέρη και υπάρχουν διάφορες συμβάσεις που απαιτούν ερμηνεία. Η εμπειρία μας στον χειρισμό και διακανονισμό αυτών των απαιτήσεων, είναι ένα επιπλέον ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για Αρχιτέκτονες & Μηχανικούς κάντε κλικ εδώ.

Στην AIG αναγνωρίζουμε το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν οι σύμβουλοι επιχειρήσεων καθώς επίσης το διαρκώς μεταβαλόμενο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να εργαστούν. 

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων θα βοηθήσουν τους πελάτες τους, μεταξύ άλλων, σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, ανθρωπίνων πόρων, αλλά και μηχανογραφικών συστημάτων. Τυχόν εσφαλμένες συμβουλές μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές βλάβες στον πελάτη τους. 

Η διεθνής εμπειρία μας στην ανάληψη κινδύνων των συμβούλων επιχειρήσεων μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις επαγγελματικής ευθύνης, κατάλληλες για τις ανάγκες του. 

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για Συμβούλους Επιχειρήσεων κάντε κλικ εδώ.

Η υψηλή σημασία την οποία έχουν πλέον αποκτήσει οι εταιρίες διαφήμισης και επικοινωνίας έχει αυξήσει γεωμετρικά την έκθεσή τους σε επαγγελματικούς κινδύνους. 

Είτε πρόκειται για δημιουργικά γραφεία, για συμβούλους στρατηγικής επικοινωνίας ή ακόμη και δημοσιογράφους, οι κίνδυνοι είναι συνεχείς και ταυτόχρονα μεταβαλλόμενοι. 

Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν όχι μόνο έναν αυξανόμενο αριθμό απαιτήσεων για δυσφήμηση και προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και νέους κινδύνους που προκύπτουν στην ψηφιακή εποχή. 

Το διαδίκτυο δημιουργεί διάφορους κινδύνους, σε σχέση με τον έλεγχο του περιεχομένου, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την αυτούσια παράθεση απόψεων και την ιδιωτική σφαίρα και είναι επιτακτικό για τις εταιρίες διαφήμισης και επικοινωνίας να συνεργάζονται με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο ο οποίος όχι μόνο αντιλαμβάνεται αυτούς τους κινδύνους αλλά επίσης να διαθέτει εμπειρία στο χειρισμό απαιτήσεων Πρόγραμμα Ασφάλισης Εταιριών Επικοινωνίας. 

Μερικές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες διαφήμισης, επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν εμπιστευτεί την AIG για την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης. 

Μόνο το 2010 χειρισθήκαμε ένα μεγάλο αριθμό πολύπλοκων και υψηλών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας, δυσφήμησης και διαδικτυακής ευθύνης. 

Η εμπειρία μας στην ανάληψη κινδύνων και την πληρωμή αποζημιώσεων σε όλο το εύρος των διαφημιστικών επαγγελμάτων διασφαλίζει ότι οι αντίστοιχες ομάδες μας έχουν διαρκώς τον έλεγχο των εξελίξεων των συγκεκριμένων τομέων, εξασφαλίζοντας την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. 

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης για Εταιρίες Διαφήμισης και Επικοινωνίας κάντε κλικ εδώ.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι μόνο ενδεικτικά του εύρους των επαγγελμάτων για τα οποία προσφέρουμε Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.

Ωστόσο η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική. Είμαστε κοντά σε όλους τους Συνεργάτες μας για να εξετάσουμε κατά περίπτωση πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες τους σε κάθε τους ανάγκη Ασφάλισης.

Ποια επαγγέλματα καλύπτονται

 • Δικηγόροι -Δικηγορικά Γραφεία - Δικηγορικές Εταιρίες (Law Firms)
 • Λογιστές - Λογιστικές Εταιρίες, Λογιστικές - Ελεγκτικές Εταιρίες
 • Εταιρίες Τεχνολογίας (Information Technology)
 • Μελετητικά γραφεία (Γραφεία συμβούλων αρχιτεκτόνων και μηχανικών)
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί
 • Εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (Management Consultants)
 • Εταιρίες Επικοινωνίας & Πολυμέσων (Διαφημιστικές Εταιρίες, Τηλεοπτικοί & Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, Εφημερίδες & Περιοδικά, Εκδοτικοί Οίκοι, Εκτυπωτικές Εταιρίες, Εταιρίες Γραφικών Τεχνών, Εταιρίες Έρευνας Αγοράς, Εταιρίες Marketing και Δημοσίων Σχέσεων)
 • Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών, Ταξιδιωτικοί Πράκτορες (Travel Agents), Εταιρίες Εύρεσης Προσωπικού,  Εταιρίες Διακανονισμού Ζημιών, Εταιρίες Παροχής Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών (Real Estate), Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Μεταφραστικές εταιρίες, Εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων (Outsourcing), κ.α.
 • Παραϊατρικά Επαγγέλματα: (ενδεικτικά) Φυσιοθεραπευτές, Χειροπράκτες, Ρεφλεξολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, κλπ.
 • Κομμωτές - Κομμωτήρια.

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης με μία ματιά

Διαχείριση Απαιτήσεων

Τεχνογνωσία στη διαχείριση απαιτήσεων

 • Πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία στο χειρισμό των απαιτήσεων χάρη στην παγκόσμια παρουσία μας
 • Τα τελευταία 10 έτη η AIG στην Ευρώπη κατέβαλε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για αποζημιώσεις Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Κάθε εργάσιμη ημέρα η AIG χειρίζεται περίπου 30 νέες απαιτήσεις στην Ευρώπη. Ετησίως, ο αριθμός αυτός ανέρχεται στις 8.000 περίπου.

Η AIG διαθέτει:

 • 50 εργαζόμενους στις απαιτήσεις Επαγγελματικής Ευθύνης στην Ευρώπη εκ των οποίων οι 2 στην Ελλάδα
 • Συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο δικηγόρων και ειδικών πραγματογνωμόνων με μεγάλη εμπειρία στη δικαστική πρακτική και έρευνα.
 • Τοπικά γραφεία σε παγκόσμιο επίπεδο για το χειρισμό των απαιτήσεών σας και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών σας
 • Περισσότερους από 120 ειδικούς παγκοσμίως που χειρίζονται απαιτήσεις Επαγγελματικής Ευθύνης μέσω των τοπικών γραφείων μας
 • Εμπειρία στο χειρισμό απαιτήσεων Επαγγελματικής Ευθύνης σε σχέση με πληθώρα επαγγελμάτων.