Παράλειψη πλοήγησης;
 
 
 

01 Δεκεμβρίου 2019

Σε συνέχεια της από 1η Δεκεμβρίου 2018 αναδιάρθρωσης της AIG λόγω Brexit με την έναρξη της λειτουργίας της AIG Europe S.A. (“AESA”) - η νέα ασφαλιστική οντότητα του Ομίλου AIG για όλη την Ευρώπη με υποκαταστήματα σε 19 χώρες του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) -, καθώς και της ολοκλήρωσης της εξαγοράς του 100% της AIG ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Αντιπροσώπευσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων από την AESA, η οποία κατέστησε την εταιρία μονοπρόσωπη (“AIG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ”), ολοκληρώθηκε η διαδικασία διασυνοριακής συγχώνευσης της AIG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ με την AESA.

Η συγχώνευση τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3777/2009 και του Ν. 4172/2013 (ή της κατά καιρούς ισχύουσας εσωτερικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του δικαίου των εταιριών συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συγχώνευσης των κεφαλαιουχικών εταιρειών), και πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση της AIG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ από την AESA.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2019, όλα τα δικαιώματα, στοιχεία, υποχρεώσεις, λειτουργίες, προσωπικό και το σύνολο των δραστηριοτήτων της AIG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ μεταφέρονται στο σύνολό τους στην AESA (για τη χρήση και τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της AESA στην Ελλάδα).

Συνακόλουθα, από την ανωτέρω ημερομηνία, η AESA υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, ως καθολική διάδοχος σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της AIG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ και, ως εκ τούτου, η συγχώνευση δεν επηρεάζει τη σχέση των ασφαλισμένων, προμηθευτών και εν γένει συνεργατών με την εταιρία.