Παρέχουμε στην παρούσα μια σύντομη επισκόπηση της νομικής διαδικασίας, όπως και συνδέσμους σε διάφορα σημαντικά έγγραφα που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση.  Μπορεί να έχετε ήδη λάβει ορισμένες ή όλες αυτές τις πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου, email ή μηνύματος κειμένου.  Αν χρειάζεστε αυτές τις πληροφορίες σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, παρακαλούμε επιστρέψτε στην αρχική σελίδα του Brexit

Η νομική διαδικασία - τι αφορά

Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει μια Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση.  Αυτές θα διεξαχθούν μέσω μιας συνδυασμένης μεταβίβασης ασφαλιστικών επιχειρήσεων (μια διαδικασία που διέπεται από το Μέρος VII του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000) και μιας διασυνοριακής συγχώνευσης (μια διαδικασία βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις).  Η συνδυασμένη διαδικασία εμπλέκει τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου και υπόκειται στην έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας και της Ουαλίας (το Ανώτατο Δικαστήριο - High Court). Η συνδυασμένη νομική διαδικασία εξηγείται περαιτέρω στις παρακάτω επιστολές και στην ενότητα Συχνών Ερωτήσεων (FAQs).

Εάν εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, τόσο η Συγχώνευση όσο και η Προτεινόμενη Μεταβίβαση αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Εάν σας απασχολεί οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση και πώς μπορεί να επηρεάσει εσάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε γραπτό διάβημα στο Ανώτατο Δικαστήριο ή να ζητήσετε ακρόαση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (αυτοπροσώπως ή με νομική εκπροσώπηση). Η ακρόαση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 στη διεύθυνση Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Μπορείτε να εγείρετε οποιαδήποτε ζητήματα σε μας γραπτώς ή μέσω τηλεφώνου και θα καταγράψουμε τις ανησυχίες σας και θα τις κοινοποιήσουμε στην Εποπτεύουσα Αρχή Κανονισμών (PRA), στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), στον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα και στο Ανώτατο Δικαστήριο. Πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας παρέχονται παρακάτω.  

Τελευταία νέα

  • Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταβίβαση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και τη συγχώνευση με απορρόφηση της AIG Europe Limited από την AIG Europe SA,  με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2018.
  • Στις 5 Μαρτίου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε την έγκρισή του στην AIG Europe Limited (AEL) να αρχίσει να ενημερώνει τους αντισυμβαλλομένους σχετικά με την αναμενόμενη αναδιάρθρωσή της ως αποτέλεσμα του Brexit.
  • Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας έχει ολοκληρώσει την συμπληρωματική του Έκθεση σχετικά με την προτεινόμενη μεταφορά, την οποία μπορείτε να βρείτε
  • Τελευταίες ειδήσεις: Στις 25 Οκτωβρίου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας ενέκρινε την προτεινόμενη αναδιάρθρωση της AIG Europe Limited και, κατά συνέπεια, η Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2018.  Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε σε αυτές τις σελίδες ή, εναλλακτικά, μιλήστε με τον συνήθη σύνδεσμο επικοινωνίας σας στην AIG.  Να σημειωθεί ότι η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για το Brexit και ο φάκελος εισερχόμενων email δεν παρακολουθούνται πλέον.

Σημαντικά έγγραφα

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα βασικά έγγραφα που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση.

Επιστολές Κοινοποίησης

Παρακάτω θα βρείτε επίσης εισαγωγικές πληροφορίες για διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Φυλλάδιο Σχήματος και Συχνές Ερωτήσεις

Το Φυλλάδιο Σχήματος περιλαμβάνει μια περίληψη του σχήματος, μια περίληψη της έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σχετικά με τον αντίκτυπο της αναδιάρθρωσης στους αντισυμβαλλόμενους και τη Νομική Κοινοποίηση που εξηγεί πότε θα ακούσει το Δικαστήριο την τελική αίτηση για την Προτεινόμενη Μεταβίβαση και Συγχώνευση.  Η ενότητα Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) περιέχει απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων σχετικά με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση.

Έγγραφο Σχήματος

Αυτό το έγγραφο είναι το πλήρες Σχήμα της Μεταβίβασης. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μεταβιβάζεται η ασφαλιστική επιχείρηση της AIG Europe Limited σε δύο πρόσφατα εγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου AIG.

Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα

Αυτό το έγγραφο είναι η πλήρης έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα. Ασχολείται με τον αντίκτυπο της Προτεινόμενης Μεταβίβασης στους αντισυμβαλλόμενους.  Μια σύνοψη αυτής της έκθεσης παρέχεται στο Φυλλάδιο Σχήματος που συνδέεται παραπάνω.