Ασφάλεια Ευθύνης από Περιβαλλοντική Ρύπανση

Ασφάλεια Ευθύνης από Περιβαλλοντική Ρύπανση

Χαρακτηριστικά

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την υπερθέρμανση του πλανήτη και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Με την Οδηγία 2004/35/EC (Προεδρικό Διάταγμα 148) για την περιβαλλοντική ευθύνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί με ταχείς ρυθμούς το παράδειγμα άλλων ηπείρων, διασφαλίζοντας την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Η διευρυμένη περιβαλλοντική νομοθεσία μπορεί να μεταφραστεί σε εκατομμύρια ευρώ εξόδων αποκατάστασης, επανόρθωσης, διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και φυσικά ζημίες τρίτων, αποτελώντας ένα δυνητικά καταστροφικό κίνδυνο για πολλές εταιρίες.

Το ασφαλιστήριο "EnviroPro" της AIG ανταποκρίνεται στις ευθύνες των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ και την αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 148/2009) αλλά και στις ευθύνες βάσει του Αστικού Κώδικα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές / περιουσιακές ζημίες Τρίτων από περιστατικά ρύπανσης.

Απευθύνεται σε

 • Βιομηχανίες πλαστικών και μετάλλων
 • Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας
 • Εταιρίες που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται χημικά (π.χ. χρώματα, μελάνια, κόλλες, απορρυπαντικά, καλλυντικά, φάρμακα)
 • Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. νοσοκομειακά απόβλητα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, κ.λπ)
 • Εταιρίες ανακύκλωσης (π.χ. οχημάτων, ηλεκτρικών συσσωρευτών, κ.λπ)
 • Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα
 • Εργολάβοι δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Καλύψεις και Πλεονεκτήματα

Παρέχει κάλυψη για:

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης

Κύρια Πλεονεκτήματα:

 • Δυνατότητα προσαρμογής των όρων ασφάλισης ώστε να καλύπτουν και τις πιο σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες
 • Εύκολη διαχείριση, άμεση εξυπηρέτηση
 • Ασφάλιση από μία αξιόπιστη και οικονομικά ισχυρή Εταιρία
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο στον σχεδιασμό της κάλυψης, όσο και την άμεση αποζημίωση

Προεραιτικές καλύψεις:

 • Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών ρύπανσης
 • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων / αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με κατασκευαστικά έργα

Σταδιακή Ρύπανση

Καλύπτονται ζημίες που οφείλονται σε σταδιακή ρύπανση, όπως για παράδειγμα μακροχρόνια επαναλαμβανόμενες διαρροές, απελευθερώσεις αποβλήτων με αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος, π.χ. των προσκείμενων υπόγειων υδάτων ή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Ζημίες στη Βιοποικιλότητα

Καλύπτονται ζημίες σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς βιότοπους ως συνέπεια αιφνίδιας ή/και σταδιακής ρύπανσης.

Οι καλύψεις περιλαμβάνουν το κόστος επαναφοράς των ειδών και της αποκατάστασης των φυσικών βιοτόπων στην πρότερη κατάσταση (πρωτογενής αποκατάσταση), αλλά και την αντισταθμιστική (αντιστάθμιση προσωρινών απωλειών ως την επίτευξη της πρωτογενούς αποκατάστασης) και συμπληρωματική (συμπλήρωση φυσικών πόρων/ υπηρεσιών όταν η πρωτογενής αποκατάσταση δεν επιτυγχάνει πλήρη επανόρθωση) αποκατάσταση που ενδέχεται να απαιτηθεί.

Καθαρισμός των ιδίων εγκαταστάσεων του ασφαλισμένου

Καλύπτεται το κόστος καθαρισμού τόσο των ιδίων των εγκαταστάσεων μίας επιχείρησης όσο και των εγκαταστάσεων τρίτων, συνεπεία αιφνίδιας, ή σταδιακής ρύπανσης.