Όροι χρήσης

Οροι χρήσης

Το παρακάτω κείμενο περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην περίπτωση κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τον παρόντα διαδικτυακό τόπο («ιστότοπος»), σε όλη την έκτασή του. Ο ιστότοπος δίνει πληροφορίες για την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα από την αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «AIG Europe SA» με το υποκατάστημα της στην Ελλάδα, καθώς και για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια αυτά. 

 

Παρακαλείστε να διαβάζετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν χρησιμοποιήσετε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τον  ιστότοπο. Αν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλείσθε να απέχετε από την περαιτέρω χρήση. Διαφορετικά, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στους ακόλουθους όρους χρήσης, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη.

 

Οι παρόντες όροι ενδέχεται να αναθεωρούνται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με ενημέρωση της παρούσας δημοσίευσης. Αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μετά την οποιαδήποτε αναθεώρηση των παρόντων όρων, δεσμεύεστε από το εκάστοτε ισχύον περιεχόμενό τους. Συνεπώς, παρακαλείσθε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους εκάστοτε ισχύοντες δεσμευτικούς όρους

 

 1. Δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων 
  Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, τα στοιχεία του παρόντος ιστότοπου παρέχονται «ώς έχουν» και χωρίς παρεχόμενες εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, οποιουδήποτε είδους. Η AIG και οι θυγατρικές της και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες (συλλογικά “AIG”) αποποιούνται όλων των εγγυήσεων, ρητά ή σιωπηρά αναφερομένων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, για συγκεκριμένο σκοπό. Η απόφασή σας να πραγματοποιείτε συναλλαγές με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική σας ευχέρεια και την ικανότητά σας να αξιολογείτε κατάλληλα την παρεχόμενη πληροφόρηση και να αποφασίζετε ελεύθερα για τη διενέργεια ή μη οποιασδήποτε συναλλαγής σε αυτά τα πλαίσια.  

  Η AIG δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ότι οι λειτουργίες, που περιέχονται στα στοιχεία του ιστότοπου, θα είναι συνεχείς και χωρίς σφάλματα, ούτε ότι τυχόν σφάλματα δύνανται να διορθωθούν, ούτε ότι ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που τον εξυπηρετεί, θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

  Η AIG δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε, ρητές ή σιωπηρές, δηλώσεις αναφορικά με τη χρήση ή με τα αποτελέσματα της χρήσης των στοιχείων του ιστότοπου και δη αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία αυτών, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

  Ο ιστότοπος ενδέχεται να συνδέεται, για εξυπηρέτησή σας, με άλλους ιστότοπους που δεν ελέγχονται από τη AIG. Η AIG δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων που κατασκευάζονται και λειτουργούν με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η ύπαρξη της όποιας σύνδεσης (link) με τέτοιους ιστότοπους δεν συνεπάγεται την έγκριση ή αποδοχή από την AIG αυτών των ιστοτόπων ή του περιεχομένου τους. 
 2. Περιορισμός ευθύνης   
  Ενώ η AIG καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να αναρτά και να εμφανίζει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον ιστότοπο, μερικές φορές είναι πιθανό να συμβούν λάθη ή παραλείψεις ή εν γένει ελλείψεις στο περιεχόμενό του. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η AIG δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του ιστότοπου και, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά και της περίπτωσης  αμέλειας, η AIG ή οποιοδήποτε μέρος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή λειτουργία του ιστότοπου δεν θα ευθύνεται απέναντί σας για οποιαδήποτε άμεση, παρεπόμενη, θετική και αποθετική, έμμεση ζημία ή ποινική ρήτρα που θα προκύψει από τη χρήση, ή την αδυναμία χρήσης των στοιχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου,. Η AIG δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη ούτε υπαιτιότητα για τυχόν ζημιές ή ιούς που μπορεί να πλήξουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλου περιουσιακού σας στοιχείου από την καθ’  οιονδήποτε τρόπο χρήση του ιστότοπου, περιλαμβανόμενης της πρόσβασης ή αναζήτησης σε αυτόν, ή από την καταφόρτωση των όποιων στοιχείων, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή ηχητικού υλικού περιέχονται σε αυτόν. 
 3. Περιορισμοί στη χρήση στοιχειών   
  Ο ιστότοπος ανήκει στην κυριότητα της AIG και ελέγχεται από αυτή.  Απαγορεύεται, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση από την AIG,  οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, επαναδημοσίευση, επαναφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε στοιχείου του ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού τόπου ανήκει στην κυριότητα, διεύθυνση, δικαιοδοσία και έλεγχο της AIG. Μπορείτε να καταφορτώνετε υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο μόνο για δική σας προσωπική χρήση, με την προϋπόθεση ότι τηρείτε όλες τις ειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων copyright που εμπεριέχονται στο υλικό. Απαγορεύεται η διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, επαναδημοσίευση, ή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου για δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, ηχητικών υλικών και βίντεο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της AIG. Η AIG ούτε εγγυάται, ούτε δηλώνει ότι η από μέρους σας χρήση των στοιχείων που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. 
 4. Τεχνικά και νομικά θέματα δικαιοδοσίας 
  Ο ιστότοπος έχει σχεδιασθεί να ανταποκρίνεται, κατεξοχήν, στα τεχνικά και νομικά δεδομένα της ελληνικής επικράτειας. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά στο παρόν, η AIG δεν δεσμεύεται ότι τα στοιχεία του ιστότοπου είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Όποιος αποφασίσει να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό, το κάνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, και ευθύνεται για την τήρηση της τοπικής νομοθεσίας. Καμία ασφαλιστική κάλυψη, ασφαλιστικό προϊόν ή άλλη υπηρεσία δεν προσφέρεται ούτε θα πωλείται από την AIG, ούτε, εάν πωλείται από την AIG, θα έχει ισχύ σε οποιαδήποτε  δικαιοδοσία, στην οποία αυτή η προσφορά, η αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη βάσει της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει στην εν λόγω δικαιοδοσία. Μερικά προϊόντα ή υπηρεσίες ίσως δεν διατίθενται σε όλες τις δικαιοδοσίες. 
 5. Χρήση πληροφοριών
  Με την επιφύλαξη προσωπικών στοιχείων ή πληροφοριών, στα οποία εφαρμόζεται η Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της AIG, οποιεσδήποτε πληροφορίες που γνωστοποιείτε στην AIG μέσω του ιστότοπου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων ή υποδείξεων, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές και όχι αποκλειστικής κυριότητας και θα καθίστανται ιδιοκτησία της AIG. Τέτοιες πληροφορίες, εκτός των προσωπικών στοιχείων ή πληροφοριών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, διαβίβασης,,δημοσίευσης, μετάδοσης και ανάρτησης. Η AIG είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί τις όποιες ιδέες, τεχνογνωσίες ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε σε αυτή μέσω του ιστότοπου ή άλλου μέσου, για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης και εμπορικής προώθησης προϊόντων με τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών.

  Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής  ιδιοκτησίας
  Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, οι διακριτικοί τίτλοι, τα λογότυπα, τα κείμενα καθώς και  οι οποιεσδήποτε αποτυπώσεις αποτελούν ιδιοκτησία της AIG. Κανένα από τα περιεχόμενα του ιστότοπου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι δίδει, έμμεσα, βάσει της αρχής estoppel ή άλλως, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος εμφανίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση της AIG. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των εμπορικών σημάτων και εν γένει των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στον ιστότοπο, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου του παρόντος, εκτός όπως άλλως ρητά προβλέπεται. Οι φωτογραφίες, που εμφανίζονται στον ιστότοπο είτε αποτελούν ιδιοκτησία της AIG είτε χρησιμοποιούνται από την ΑIG έχοντας λάβει τις απαραίτητες νόμιμες άδειες . Απαγορεύεται η χρήση αυτών των φωτογραφιών από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο εξουσιοδοτημένο από εσάς, εκτός εάν υπάρχει ειδική έγγραφη άδεια από την AIG. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου του ιστότοπου μπορεί να παραβιάζει τη σχετική ισχύουσα νομοθεσίας, περιλαμβανόμενης. ενδεικτικά, της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), εμπορικών σημάτων και δημοσιότητας, καθώς και τους κανονισμούς και τις διατάξεις νόμων που διέπουν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 
 6. Άδειες λογισμικού
  Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται ή παρέχεται σε εσάς στον ιστότοπο μπορεί να περιέχει τεχνολογία που υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους σύμφωνα με τη νομοθεσία ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ και άλλων χωρών και δικαιοδοσιών. Συμφωνείτε, με το παρόν, ότι δεν θα μεταφέρετε ούτε θα εξάγετε τέτοιο λογισμικό παραβιάζοντας ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών. Η AIG δεν παρέχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση για την καταφόρτωση ή την εξαγωγή του όποιου λογισμικού ή τεχνικών δεδομένων από τον ιστότοπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου η δραστηριότητα αυτή απαγορεύεται από τους νόμους και τους κανόνες ελέγχου εξαγωγών. 
 7. Εφαρμοστέο δίκαιο
  Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.

  Αν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους παύει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, τούτο δεν θα επηρεάζει το κύρος των υπόλοιπων όρων που διατηρούν πλήρη ισχύ.