Παράλειψη πλοήγησης;
 

Περίληψη:

Αυτή είναι η κύρια Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε για μεμονωμένα άτομα.
Οι Προσωπικές Πληροφορίες είναι πληροφορίες για σας και άλλα άτομα.
Πριν μας παράσχετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με κάποιον άλλο, παρακαλούμε ενημερώστε το εν λόγω άτομο σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και (όπου είναι δυνατόν) λάβετε την άδειά του/της για να μοιραστεί μαζί μας τις Προσωπικές Πληροφορίες.

Λεπτομερώς:

Χρησιμοποιούμε τις λέξεις Προσωπικές Πληροφορίες για να περιγράψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και άλλα άτομα (για παράδειγμα, τον/την σύντροφό σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας) και από τις οποίες εσείς ή αυτά τα άτομα είναι αναγνωρίσιμα. 

Στόχος μας είναι ο υπεύθυνος και ασφαλής χειρισμός των Προσωπικών Πληροφοριών, ισορροπώντας τα οφέλη από δραστηριότητες, όπως η έρευνα και η ανάλυση δεδομένων για τη βελτίωση των προϊόντων μας και την παροχή υπηρεσιών, με τις άλλες δεσμεύσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της πολιτικής μη διακρίσεων.  

Αυτή είναι η κύρια πολιτική μας που περιγράφει το πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου θα συμπληρώνεται με πρόσθετες κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου, προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες σχέσεις μας μαζί σας, όπου αυτό είναι χρήσιμο, για να σας παρέχουμε μια πλήρη εικόνα του τρόπου συλλογής και χρήσης των Προσωπικών σας Πληροφοριών.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες αποκτώνται από διάφορες πηγές, όπως:

 • έντυπα αιτήσεων, προτάσεων και αξιώσεων αποζημίωσης, καθώς και άλλα έντυπα·
 • τηλεφωνικές κλήσεις, email, συναντήσεις και άλλες επικοινωνίες·
 • παρόχους υπηρεσιών, μεσίτες και πράκτορες, ερευνητές απαιτήσεων αποζημίωσης, μάρτυρες, επαγγελματίες του τομέα υγείας, αρχές χορήγησης αδειών για οδηγούς και οχήματα, οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων, από τον εργοδότη σας και άλλα τρίτα μέρη·
 • αυτόν τον ιστότοπο (ο Ιστότοπος
 • τις εφαρμογές λογισμικού που διαθέτουμε σε υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και άλλες κινητές συσκευές (οι Εφαρμογές) και
 • τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άλλο περιεχόμενο κοινωνικών μέσων, τα εργαλεία και τις εφαρμογές μας (το Περιεχόμενο Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης).

Σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, αναφερόμαστε στον Ιστότοπο, τις Εφαρμογές και το Περιεχόμενο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, συλλήβδην ως Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG.

Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, οι Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG δεν προορίζονται για άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και ζητάμε να μην παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες μέσω των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να μας παρέχονται απευθείας από εσάς ή από ένα τρίτο μέρος. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος μπορεί να παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με εσάς, ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

Παρακαλούμε σημειώστε:

Πριν μας παράσχετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με ένα άλλο άτομο, πρέπει (εκτός αν συμφωνούμε για το αντίθετο): (α) να ενημερώσετε το εν λόγω άτομο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου που παρέχονται σε εσάς και (β) να λάβετε την άδειά του/της (όπου είναι δυνατόν) για να μοιραστείτε μαζί μας τις Προσωπικές Πληροφορίες του/της σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και άλλες σχετικές κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου.

Περίληψη:

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε και διατηρούμε εξαρτώνται από τη σχέση μας με εσάς.

Συχνά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:

 • στοιχεία επικοινωνίας
 • ταυτοποίηση
 • τη διαχείριση του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή της αξίωσης αποζημίωσής σας (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ιατρικές ή πληροφορίες υγείας)
 • οικονομικές και τραπεζικές πληροφορίες
 • προτιμήσεις μάρκετινγκ
 • Χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG.

Λεπτομερώς:

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε και διατηρούμε για σας και άλλα άτομα θα διαφέρουν ανάλογα με τη σχέση μας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου επικοινωνίας μεταξύ εμάς και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε. Διαφορετικοί τύποι Προσωπικών Πληροφοριών θα διατηρούνται εάν είστε μεμονωμένος αντισυμβαλλόμενος ή αιτών αποζημίωση, ή έχετε ρωτήσει σχετικά με τις υπηρεσίες μας, σε σύγκριση με το όταν επωφελείστε από ασφαλιστική κάλυψη βάσει ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχει συνάψει ένας άλλος ασφαλισμένος (για παράδειγμα, είστε ασφαλισμένος από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει συνάψει ο εργοδότης σας).

Ομοίως, θα διατηρούμε διαφορετικές Προσωπικές Πληροφορίες εάν είστε εμπορικός ασφαλιστικός πράκτορας ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, μάρτυρας ή άλλο πρόσωπο με το οποίο διατηρούμε μια σχέση.

Επειδή ασχολούμαστε με την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, διεκπεραίωσης απαιτήσεων αποζημίωσης, βοήθειας και συναφών υπηρεσιών, στις Προσωπικές Πληροφορίες που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με τη σχέση μας, περιλαμβάνονται:

Τύποι Προσωπικών Πληροφοριών

Παραδείγματα

 

1.     Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου

2.     Γενικές πληροφορίες

Φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπος γέννησης και φυσικά χαρακτηριστικά (ανάλογα με τις περιστάσεις)

3.     Πληροφορίες εκπαίδευσης και απασχόλησης

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο, στοιχεία εργοδότη και ιστορικό απασχόλησης, δεξιότητες και εμπειρία, επαγγελματικές άδειες, ιδιότητες μέλους και συνεταιριστικές σχέσεις

4.     Πληροφορίες ασφάλισης και αξιώσεων

Αριθμοί συμβολαίων και ασφαλιστικών αξιώσεων, σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο, τον ασφαλισμένο, τον αιτούντα ή άλλο σχετικό άτομο, ημερομηνία και αιτία υλικής ζημίας, απώλειας ή κλοπής, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου, αρχεία δραστηριοτήτων (π.χ. αρχεία οδήγησης) και άλλες πληροφορίες σχετικές με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την εκτίμηση και τον διακανονισμό των αξιώσεων αποζημίωσης. Για την ασφάλιση αστικής ευθύνης, αυτό θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την αντιδικία, την αξίωση ή τη δικαστική διαδικασία που σας αφορά.

5.     Κρατικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί ταυτοποίησης

Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή εθνικής ασφάλισης, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός άδειας οδήγησης ή άλλος αριθμός ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση

6.     Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού

Αριθμός κάρτας πληρωμής (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή άλλος αριθμός οικονομικού λογαριασμού και στοιχεία λογαριασμού, πιστωτικό ιστορικό, πληροφορίες αναφοράς πίστωσης και πιστωτικό αποτέλεσμα, στοιχεία ενεργητικού, έσοδα και άλλες οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες σύνδεσης λογαριασμού και κωδικοί πρόσβασης για την πρόσβαση σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε λογαριασμούς αξιώσεων και άλλους λογαριασμούς, καθώς και στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG

7.     Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας

Τρέχουσα ή προηγούμενη σωματική, ψυχική ή ιατρική κατάσταση, κατάσταση υγείας, πληροφορίες σχετικά με τραυματισμούς ή αναπηρίες, ιατρική διάγνωση, ιατρικές διαδικασίες και θεραπεία, προσωπικές συνήθειες (π.χ. κάπνισμα ή κατανάλωση αλκοόλ), πληροφορίες συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ιατρικό ιστορικό

8.     Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνότητα, τις πολιτικές απόψεις ή την ιδιότητα μέλους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις (για παράδειγμα, εάν μια αίτηση ασφάλισης υποβάλλεται μέσω τρίτου εμπορικού εταίρου που είναι επαγγελματικός, εμπορικός, θρησκευτικός, κοινοτικός ή πολιτικός οργανισμός), την σεξουαλική ζωή και προσανατολισμό και γενετικές ή βιομετρικές πληροφορίες

Μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο ή το ιστορικό αστικών αντιδικιών (για παράδειγμα, για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση απατών)

Πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς σε μας (για παράδειγμα, προτιμήσεις που εκφράζονται σχετικά με ιατρική περίθαλψη βασισμένη σε θρησκευτικές πεποιθήσεις) (όπου συλλέγονται σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο)

9.     Τηλεφωνικές μαγνητοφωνήσεις

Μαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών κλήσεων με τους αντιπροσώπους μας και τα τηλεφωνικά κέντρα

10.  Φωτογραφίες και εγγραφές βίντεο

Εικόνες (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και εικόνων) ή βιντεοσκοπημένες εγγραφές που δημιουργούνται σε σχέση με τις ασφαλιστικές ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, για λόγους που περιλαμβάνουν την εκτίμηση των αξιώσεων αποζημιώσεων, τη διαχείριση και το διακανονισμό, τις διαφορές αποτιμήσεων αποζημιώσεων ή για άλλους σχετικούς σκοπούς, όπως επιτρέπεται από το νόμο, όπως και μαγνητοσκοπήσεις τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) που καταγράφονται από τον εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις μας

11.  Πληροφορίες για την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή την πρόληψη εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι ασφαλιστές συνήθως συλλέγουν, κατέχουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες συναλλαγές τους με τους αντισυμβαλλόμενους και αιτούντες, με σκοπό την ανίχνευση, τη διερεύνηση και την πρόληψη της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων

12.  Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες

Τοποθεσία και ταυτοποίηση των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. διεύθυνση ιδιοκτησίας, πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος ή αριθμός ταυτοποίησης), σχέδια ταξιδιού, ηλικιακές κατηγορίες προσώπων που πρέπει να ασφαλιστούν, λεπτομέρειες σχετικά με τους ασφαλισμένους κινδύνους, ιστορικό προηγούμενων ατυχημάτων ή ιστορικό ζημιών και αίτια απώλειας, ιδιότητα του υπαλλήλου ή του διευθυντή ή του εταίρου ή άλλου ιδιοκτησιακού ή διαχειριστικού ενδιαφέροντος σε έναν οργανισμό, ιστορικό διαφορών, αστικές ή ποινικές διαδικασίες ή επίσημες έρευνες που αφορούν εσάς και πληροφορίες σχετικά με άλλες ασφαλίσεις που διατηρούταν

13.  Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και ανατροφοδότηση πελατών

Προτιμήσεις μάρκετινγκ, πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνισμό, κληρώσεις βραβείων ή άλλες προωθήσεις συμμετοχής ή απαντήσεις σε εθελοντικές έρευνες ικανοποίησης πελατών

Για να βελτιώσουμε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση και τις απαντήσεις στις επικοινωνίες μάρκετινγκ

14.  Πληροφορίες online δραστηριότητας

Θα λάβουμε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εικόνα του προφίλ σας, τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία στο διαδίκτυο (στο βαθμό που αυτά αποτελούν Προσωπικές Πληροφορίες) και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που μας παρέχετε online

Εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρέχεται από έναν άλλον πάροχο υπηρεσιών κοινωνικών μέσων στο λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG, ενδέχεται να κοινοποιηθούν οι Προσωπικές Πληροφορίες σας από τον άλλο λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν Προσωπικές Πληροφορίες που αποτελούν μέρος του προφίλ του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή των προφίλ των φίλων σας και άλλων συνδεδεμένων ατόμων

15.  Πρόσθετες πληροφορίες από άλλες πηγές

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας μπορούμε να συμπληρώσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές (για παράδειγμα, διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες από τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλους πόρους πληροφοριών, εμπορικές πηγές πληροφοριών τρίτων και πληροφορίες από τις εταιρείες του ομίλου και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους). Θα χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε τέτοιες συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο (συμπεριλαμβανομένης της λήψης της συγκατάθεσής σας όπου απαιτείται)

Περίληψη:

Χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες για διαφορετικούς σκοπούς, ανάλογα με τη σχέση μας με εσάς. 

Οι κύριοι σκοποί είναι να:

 • παρέχουμε ασφαλιστικές και άλλες υπηρεσίες και να εκτελέσουμε σχετικές εκτιμήσεις και αποφάσεις (αυτοματοποιημένες και μη αυτοματοποιημένες)
 • διαχειριστούμε απαιτήσεις αποζημιώσεων
 • επικοινωνήσουμε μαζί σας
 • λάβουμε ανατροφοδότηση και να διαχειριστούμε παράπονα
 • εντοπίσουμε, διερευνήσουμε και αποτρέψουμε εγκληματικές ενέργειες
 • διαχειριστούμε, αναπτύξουμε και βελτιώσουμε τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανάλυσης δεδομένων)
 • διαφημίσουμε και προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας.

Λεπτομερώς:

Χρησιμοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες για να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες θα διαφέρουν ανάλογα με τη σχέση μας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου των επικοινωνιών μεταξύ μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Οι Προσωπικές Πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς εάν είστε αντισυμβαλλόμενος, ασφαλισμένος ή αιτών αποζημίωση βάσει ασφαλιστήριου συμβολαίου, εμπορικός ασφαλιστικός πράκτορας ή διορισμένος αντιπρόσωπος, μάρτυρας ή άλλο άτομο με το οποίο διατηρούμε μια σχέση.

Οι κύριοι στόχοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες είναι οι εξής: 

A. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ μαζί με εσάς και άλλα άτομα.

B. Διενέργεια εκτιμήσεων και αποφάσεων (αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προφίλ ατόμων) σχετικά με: (i) την παροχή και τους όρους ασφάλισης και (ii) το διακανονισμό των απαιτήσεων και την παροχή βοήθειας και άλλων υπηρεσιών.

C. Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης, αξιώσεων αποζημίωσης και βοήθειας, καθώς και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αξιώσεων, της διαχείρισης, του διακανονισμού και της επίλυσης διαφορών.

D. Αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας για τα σχέδια πληρωμών και επεξεργασία των ασφαλίστρων σας και άλλων πληρωμών.

E. Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, προσφορά κατάρτισης προσωπικού και διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών (για παράδειγμα, για αυτό το σκοπό μπορούμε να καταγράψουμε ή να παρακολουθούμε τηλεφωνικές κλήσεις).

F. Πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάλυση και διαχείριση άλλων εμπορικών κινδύνων.

G. Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής μας βάσης και άλλων ατόμων των οποίων τα προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε, ολοκλήρωση ερευνών αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών ικανοποίησης πελατών και αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο (συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης συγκατάθεσης, όπου απαιτείται).

H. Παροχή πληροφοριών μάρκετινγκ σύμφωνα με τις προτιμήσεις για τις οποίες μας είπατε (οι πληροφορίες μάρκετινγκ μπορεί να αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από εταίρους τρίτων μερών που υπόκεινται στις εκφρασμένες προτιμήσεις σας). Μπορούμε να διεξάγουμε δραστηριότητες μάρκετινγκ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας email, SMS και άλλα μηνύματα κειμένου, ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά.

I. Για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς, κληρώσεις και παρόμοιες προωθήσεις και να διαχειρίζεστε αυτές τις δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν επιπλέον όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης και γνωστοποίησης των Προσωπικών σας Πληροφοριών, όπου αυτό είναι χρήσιμο, για να σας παράσχουμε μια πλήρη εικόνα του τρόπου συλλογής και χρήσης των Προσωπικών Πληροφοριών, γι' αυτό σας συνιστούμε να τις ελέγχετε και αυτές.

J. Εξατομίκευση της εμπειρίας σας όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG ή επισκέπτεστε ιστοσελίδες τρίτων, παρουσιάζοντας πληροφορίες και διαφημίσεις προσαρμοσμένες σε εσάς, για να σας ταυτοποιούμε σε οποιονδήποτε στέλνετε μηνύματα μέσω των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG και για να διευκολύνουμε την κοινή χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

K. Διαχείριση επιχειρηματικών λειτουργιών και υποδομών πληροφορικής (ΙΤ), σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη χρηματοδότηση και τη λογιστική· την τιμολόγηση και τις εισπράξεις· τη λειτουργία συστημάτων πληροφορικής· τα δεδομένα και τη φιλοξενία ιστότοπων· την ανάλυση δεδομένων· την επιχειρηματική συνέχεια· τη διαχείριση αρχείων· τη διαχείριση εγγράφων και εκτυπώσεων και τον έλεγχο.

L. Διαχείριση καταγγελιών, ανατροφοδοτήσεων και ερωτημάτων, και το χειρισμό αιτημάτων πρόσβασης ή διόρθωσης δεδομένων ή την άσκηση άλλων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις Προσωπικές Πληροφορίες.

M. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών εκτός της χώρας διαμονής σας), για παράδειγμα, με νόμους και κανονισμούς σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με κυρώσεις και πολιτικές κατά της τρομοκρατίας· συμμόρφωση με τις νομικές διαδικασίες και τις δικαστικές αποφάσεις και για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας).

N. Καθιέρωση, επιβολή και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων για να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας και αυτές των εταιρειών του ομίλου ή των επιχειρηματικών συνεργατών μας και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, καθώς και εκείνα των εταιρειών του ομίλου ή των επιχειρηματικών συνεργατών μας, εσάς ή άλλα άτομα ή τρίτα μέρη· για να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και να επιδιώκουμε τα διαθέσιμα μέτρα αποκατάστασης και να περιορίζουμε τις ζημιές μας.  

Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί σύνοψη των τύπων Προσωπικών Πληροφοριών που χρησιμοποιούνται, όταν είναι απαραίτητο, σε σχέση με κάθε κύριο σκοπό που περιγράφεται παραπάνω. Οι Προσωπικές Πληροφορίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για αυτούς τους σκοπούς, εφόσον επιτρέπεται βάσει του ισχύοντος δικαίου.

Περίληψη:

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την πρόληψη της απάτης και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή Προσωπικών Πληροφοριών με άλλους ασφαλιστές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Λεπτομερώς:

Δεσμευόμαστε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε την απάτη και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Λαμβάνουμε αυτή τη δέσμευση πολύ σοβαρά και χρησιμοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες με διάφορους τρόπους για αυτό το σκοπό. 

Για παράδειγμα, αν είναι σχετικό με τη σχέση μας μαζί σας, θα επιτρέψουμε (όπου επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο):

 • να υποβάλετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με οποιεσδήποτε απαιτήσεις που υποβάλετε, για παράδειγμα λεπτομέρειες σχετικά με τραυματισμούς), ώστε να εμφανίζονται σε μητρώα απαιτήσεων αποζημιώσεων που μοιράζονται μεταξύ διαφορετικών παρόχων ασφάλισης·
 • να αναζητήσετε τις προηγούμενες αξιώσεις αποζημιώσεων κατά την εκτίμηση μιας αξίωσης και
 • να μοιράζεστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με άλλους ασφαλιστές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα που ακολουθεί «Σε ποιους κοινοποιούνται οι Προσωπικές Πληροφορίες;» ή παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία (βλ. παρακάτω την ενότητα «Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες;»).

Περίληψη:

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία λήψης αποφάσεων (δηλαδή κανένα άτομο δεν συμμετέχει στην απόφαση).

Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία όταν λαμβάνουμε απλές αποφάσεις σχετικά με εσάς (για παράδειγμα, σε ορισμένες διεργασίες διεκπεραίωσης αξιώσεων αποζημιώσεων και ιατρικών εξετάσεων). 

Όπου συμβαίνει αυτό, σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για να κατανοήσετε τις προϋποθέσεις.

Λεπτομερώς:

Μερικές φορές, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, οι αποφάσεις σχετικά με εσάς λαμβάνονται με τη χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού και συστημάτων υπολογιστών. Αυτές οι αποφάσεις δεν περιλαμβάνουν ανθρώπινη συνεισφορά και το λογισμικό και τα συστήματα εφαρμόζουν προκαθορισμένο λογικό προγραμματισμό και κριτήρια για να λάβουν μια απόφαση και να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εσάς όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, μερικές φορές χρησιμοποιούμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως μέρος μιας διαδικασίας για να:

 • αποφασίσουμε εάν θα πρέπει να καταβληθεί μια αξίωση ασφάλισης ταξιδιού όπως ζητήθηκε (για παράδειγμα, αν πληρούνται προκαθορισμένα κριτήρια από τις απαντήσεις που παρέχετε, η αξίωση αποζημίωσης θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς την ανάγκη πρόσθετης ανθρώπινης παρέμβασης) ή
 • να προσδιορίσουμε γνωστές προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις σε σχέση με την ταξιδιωτική ασφάλιση για να αποφασίσουμε αν μπορούμε να σας προσφέρουμε ασφάλεια και υπό ποιους όρους.

Σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων πριν ή κατά τη στιγμή που σκοπεύουμε να λάβουμε αποφάσεις με αυτό τον τρόπο. Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην τηρήσετε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Παρακαλούμε δείτε την ενότητα «Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες;» παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το δικαίωμα.

Περίληψη:

Οι εταιρείες του ομίλου AIG είναι υπεύθυνες για τη διαφύλαξη των Προσωπικών Πληροφοριών που συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε.

Λεπτομερώς:

Ο όμιλος AIG περιλαμβάνει μια σειρά εταιρειών, μεταξύ των οποίων η μητρική εταιρεία AIG American International Group, Inc., η AIG Europe Limited (AEL) και τα υποκαταστήματα της AEL στην Ευρώπη, η Laya Healthcare Limited και η AIG Life Limited. 

Κάθε εταιρεία του ομίλου AIG που επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξή τους σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, τα εσωτερικά μας πρότυπα και τις διαδικασίες, και απαιτήσεις των νόμων περί προστασίας δεδομένων.

Η σχέση σας μαζί μας θα καθορίσει ποιες από τις εταιρείες του ομίλου μας έχουν πρόσβαση σε και επεξεργάζονται τις Προσωπικές σας Πληροφορίες και ποιες από τις εταιρείες του ομίλου μας είναι υπεύθυνες για τις Προσωπικές σας Πληροφορίες. Ένας κατάλογος των βασικών εταιρειών του ομίλου AIG που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία δεδομένων είναι διαθέσιμος εδώ www.aig.com/datacontrollers Συνήθως, εάν είστε ιδιώτης αντισυμβαλλόμενος, η εταιρεία του ομίλου AIG που ασφαλίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας θα είναι η κύρια εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, ο ελεγκτής. Ανάλογα με τη σχέση μας με σας, θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες σε μια συμπληρωματική κοινοποίηση ιδιωτικού απορρήτου προσαρμοσμένη για τη σχέση μας.

Για ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη εταιρεία ή εταιρείες του ομίλου AIG που έχουν πρόσβαση σε και είναι υπεύθυνες για τις Προσωπικές σας Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των σχετικών εταιρειών της AIG που είναι υπεύθυνες για τις Προσωπικές σας Πληροφορίες), επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω (βλ.Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες;').

Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους (δείτε παρακάτω «Σε ποιους κοινοποιούνται οι Προσωπικές Πληροφορίες;»). Αυτά τα τρίτα μέρη θα αναλάβουν ορισμένες αρμοδιότητες βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων για να διαφυλάξουν τις Προσωπικές Πληροφορίες που λαμβάνουν από εμάς.

Περίληψη:

Οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορούν να μοιραστούν μεταξύ εταιρειών του ομίλου AIG και άλλων τρίτων, μεταξύ των οποίων:

 • άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και διανομείς ασφαλίσεων
 • πάροχοι υπηρεσιών
 • παραλήπτες των κοινόχρηστων δραστηριοτήτων σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • κρατικές αρχές
 • τρίτα μέρη που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες.

Λεπτομερώς:

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφηκαν παραπάνω (βλ. «Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες;»), μερικές φορές πρέπει να μοιραζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με τρίτους (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τρίτα μέρη που γνωστοποιούν Προσωπικές Πληροφορίες σε εμάς και εμάς που γνωστοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες σε αυτούς). 

Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν:

Είδος τρίτου μέρους:

 

Παραδείγματα

Τις εταιρείες του ομίλου μας

Ανήκουμε στον όμιλο εταιρειών American International Group, Inc. Η AIG διαθέτει εταιρείες του ομίλου της σε ολόκληρο τον κόσμο, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης (για παράδειγμα στις ΗΠΑ). Μπορούμε να μοιραστούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με άλλες εταιρείες του ομίλου μας (όπως και για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς).

Ένας κατάλογος των βασικών εταιρειών του ομίλου AIG είναι διαθέσιμος εδώ www.aig.com/datacontrollers

Άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και διανομείς ασφαλίσεων

Όπου το επιτρέπει το ισχύον δίκαιο, η AIG μπορεί να μοιράζεται Προσωπικές Πληροφορίες με άλλα τρίτα μέρη, όπως για παράδειγμα άλλους ασφαλιστές, αντασφαλιστές, ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς μεσίτες, άλλους μεσάζοντες και αντιπροσώπους, διορισμένους αντιπροσώπους, διανομείς, συνεργαζόμενους συνεργάτες μάρκετινγκ και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες/εταίρους. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας

Εξωτερικοί τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως ιατροί και επαγγελματίες ασφαλιστές, λογιστές, αναλογιστές, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι, πάροχοι ταξιδιών και ιατρικής βοήθειας, πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων, συστήματα πληροφορικής (ΙΤ), πάροχοι υποστήριξης και υπηρεσιών φιλοξενίας, τυπογραφεία, εταιρείες διαφημίσεων, μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς, όπως και πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τους λογαριασμούς μας, διαχειριστές αξιώσεων αποζημιώσεων τρίτων, πάροχοι διαχείρισης εγγράφων και αρχείων, ερευνητές και ρυθμιστές αποζημιώσεων, σύμβουλοι κατασκευών, μηχανικοί, εξεταστές, σύμβουλοι ενόρκων, μεταφραστές και άλλοι τρίτοι προμηθευτές και εξωτερικοί προμηθευτές υπηρεσιών που μας βοηθούν στην άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. 

Παραλήπτες των κοινόχρηστων δραστηριοτήτων σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Όπου έχετε φίλους και άλλες συνδέσεις που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άλλοι χρήστες του ιστότοπου και ο πάροχος του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να λάβουν τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε σχέση με τη δραστηριότητά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα, αν συνδέσετε έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρέχεται από άλλο πάροχο υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στο λογαριασμό σας Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG ή συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG από άλλο λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συνδέοντας το λογαριασμό σας Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG με τον άλλο λογαριασμό σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας εξουσιοδοτείτε να μοιραζόμαστε πληροφορίες με τον πάροχο του άλλου λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατανοείτε ότι η χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών που μοιράζουμε θα διέπεται από την πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του άλλου παρόχου υπηρεσιών. Εάν δεν θέλετε να κοινοποιούνται οι Προσωπικές Πληροφορίες σας σε άλλους χρήστες ή στον πάροχο του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλούμε να μην συνδέσετε το λογαριασμό σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το λογαριασμό σας στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG και να μην συμμετάσχετε σε κοινωνική ανταλλαγή κατά τη χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG.

Κρατικές αρχές και τρίτα μέρη που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες

Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με: (α) κρατικές ή άλλες δημόσιες αρχές (που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, επιτροπές αποζημιώσεων εργαζομένων, δικαστήρια, κανονιστικά όργανα, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, φορολογικές αρχές και υπηρεσίες ποινικών ερευνών) και β) τρίτους που συμμετέχουν σε δίκες και τους λογιστές τους, ελεγκτές, δικηγόρους και άλλους συμβούλους και εκπροσώπους τους, όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο.

Άλλα τρίτα μέρη

Μπορούμε να μοιραστούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες με τους δικαιούχους πληρωμών, με φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (υπηρεσίες πυρόσβεσης, αστυνομίας και ιατρικής έκτακτης ανάγκης· ιατρικά δίκτυα· οργανώσεις και παρόχους υπηρεσιών· ταξιδιωτικούς μεταφορείς· πιστωτικά γραφεία· πρακτορεία αναφοράς πιστώσεων· άλλα άτομα που εμπλέκονται σε ένα περιστατικό το οποίο αποτελεί αντικείμενο αξίωσης αποζημίωσης· όπως και με αγοραστές και μελλοντικούς αγοραστές ή άλλα μέρη σε οποιαδήποτε πραγματική ή προτεινόμενη αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, εκχώρηση, μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή που αφορά το σύνολο ή οποιοδήποτε τμήμα των επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων, εταιρειών ή μετοχών (π.χ. εταιρικές μετοχές).  

Όπου επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, οι Προσωπικές Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των τραυματισμών) μπορούν να καταχωρούνται σε μητρώα αξιώσεων αποζημίωσης και να μοιράζονται με άλλους ασφαλιστές. Μπορούμε να αναζητήσουμε αυτά τα μητρώα όταν αντιμετωπίζουμε ισχυρισμούς για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση απατών. 

Εάν επωφεληθείτε από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενός τρίτου ή τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών με την AIG (π.χ. συμβόλαιο που έχει εκδοθεί από τον εργοδότη σας), οι Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση αυτού του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή υπηρεσίας μπορούν να μοιραστούν με το άλλο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί επίσης να κοινοποιούνται από εσάς, σε πίνακες μηνυμάτων, σε σελίδες συζητήσεων (chat), σελίδες προφίλ και ιστολόγια (blog) και άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG, στις οποίες μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες και υλικά (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Περιεχομένου μας σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης). Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που δημοσιεύετε ή γνωστοποιείτε μέσω αυτών των υπηρεσιών θα καταστούν δημόσιες πληροφορίες και μπορεί να είναι διαθέσιμες σε επισκέπτες και χρήστες των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG και στο ευρύ κοινό. Σας συνιστούμε θερμά να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αποφασίσετε να γνωστοποιήσετε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG.

Περίληψη:

Μπορεί να επεξεργαστούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά Προσωπικών Πληροφοριών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών όταν τις διαβιβάζουμε εκτός του ΕΟΧ.

Λεπτομερώς:

Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (βλ. την ενότητα με τίτλο «Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες;»), ανάλογα με το χαρακτήρα της σχέσης σας με εσάς, θα μεταφέρουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε μέρη που βρίσκονται σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Κίνας, του Μεξικού, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, των Βερμούδων και άλλων χωρών που διαθέτουν καθεστώτα προστασίας δεδομένων διαφορετικά εκείνων της χώρας στην οποία είστε εγκατεστημένος, συμπεριλαμβανομένων των χωρών για τις οποίες δεν έχει διαπιστωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκή προστασία για Προσωπικές Πληροφορίες).  

Για παράδειγμα, μπορούμε να μεταφέρουμε Προσωπικές Πληροφορίες για να διεκπεραιώσουμε διεκδικήσεις διεθνών ταξιδιωτικών ασφαλίσεων και να παρέχουμε υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό. Μπορούμε να διαβιβάσουμε πληροφορίες διεθνώς στις εταιρείες του ομίλου μας, στους παρόχους υπηρεσιών, στους επιχειρηματικούς εταίρους, στις κρατικές ή δημόσιες αρχές και σε άλλα τρίτα μέρη.

Όταν πραγματοποιήσουμε αυτές τις διαβιβάσεις, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι Προσωπικές σας Πληροφορίες προστατεύονται επαρκώς και μεταφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νόμων περί προστασίας δεδομένων. 

Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση συμφωνιών διαβίβασης δεδομένων με τη μορφή που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιτρέπεται βάσει του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) (ο σχετικός νόμος για την προστασία των δεδομένων). Εάν δεν υπάρχει συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλους μηχανισμούς που αναγνωρίζονται από τον κανονισμό GDPR ως εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας για Προσωπικές Πληροφορίες που μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ (για παράδειγμα, το πλαίσιο Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου των ΗΠΑ ή οποιοδήποτε πλαίσιο που το αντικαθιστά).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις μεταφορές και για να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις διασφαλίσεις που ισχύουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λεπτομέρειες (βλ. «Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε για τις Προσωπικές σας Πληροφορίες;»).

Περίληψη:

Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι εξαιρετικά σημαντική για μας. 

Εφαρμόσαμε τεχνικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας για να διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες ασφαλείς και προστατευμένες.

Εάν, παρά τις προσπάθειές μας, πιστεύετε ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες δεν είναι πλέον ασφαλείς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας.

Λεπτομερώς:

Η AIG χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών. 

Επειδή οι περισσότερες από τις Προσωπικές Πληροφορίες που διαθέτουμε αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συστήματα προστασίας από ιούς, τείχη προστασίας (firewalls) και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων.  Έχουμε στη διάθεσή μας διαδικασίες στις εγκαταστάσεις μας για να διατηρούμε ασφαλή κάθε εγγραφή σε έντυπη μορφή.  Εκπαιδεύουμε επίσης τακτικά το προσωπικό μας για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Όταν η AIG αναθέτει σε ένα τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών) να συλλέξει ή να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο Προσωπικές Πληροφορίες για λογαριασμό μας, το τρίτο μέρος θα επιλεχθεί προσεκτικά και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των Προσωπικών Πληροφοριών.  

Δυστυχώς, καμία μετάδοση μέσω του διαδικτύου ή αποθήκευση δεδομένων ηλεκτρονικά δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδραση σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν πιστεύετε ότι η ασφάλεια οποιωνδήποτε Προσωπικών Πληροφοριών που μπορεί να μας έχετε στείλει έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως (δείτε την ενότητα παρακάτω «Με ποιον να επικοινωνήσετε για τις Προσωπικές σας Πληροφορίες;»).

Περίληψη:

Για να συμμορφωθούμε με το νόμο, πρέπει να σας ενημερώσουμε για τη νομική αιτιολόγηση στην οποία βασιζόμαστε για τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Η νομική αιτιολόγηση εξαρτάται από το σκοπό της χρήσης των Προσωπικών σας Πληροφοριών, αλλά συνήθως θεωρείται ότι εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντά μας ή περιλαμβάνει τη συγκατάθεσή σας.

Λεπτομερώς:

Ο νόμος περί προστασίας δεδομένων επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών είναι δίκαιη. 

Για να συμμορφωθούμε με το νόμο, πρέπει να σας ενημερώσουμε για τη νομική αιτιολόγηση στην οποία βασιζόμαστε για τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών.

Αν και ο νόμος παρέχει αρκετές νομικές αιτιολογήσεις, ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις κύριες νομικές αιτιολογήσεις που ισχύουν για τους σκοπούς μας για τη χρήση Προσωπικών Πληροφοριών.

Μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε από εσάς Προσωπικές Πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να χρειαστούν για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους όρους της σύμβασής μας μαζί σας (ή με κάποιον άλλο) ή για την προετοιμασία της σύναψης μιας σύμβασης με εσάς (ή με κάποιον άλλο). Μπορούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό τη στιγμή που λαμβάνουμε από εσάς τις Προσωπικές Πληροφορίες.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν μας παράσχετε τις σχετικές Προσωπικές Πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορούμε να προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Εάν θέλετε πρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία (βλ. παρακάτω την ενότητα «Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες;»).

Ευαίσθητες ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών

Για πιο ευαίσθητες ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών θα βασιστούμε είτε:

 • στη συγκατάθεσή σας ή
 • σε μία ή περισσότερες από τις άλλες νομικές αιτιολογήσεις που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και συνήθως σε μία από τις παρακάτω δύο πρόσθετες αιτιολογήσεις (εντούτοις μπορεί να υπάρχουν και άλλες νομικές αιτιολογήσεις):

o    η χρήση είναι απαραίτητη για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό την δικαστική τους ιδιότητα (για παράδειγμα, όταν ένα δικαστήριο εκδίδει μια δικαστική απόφαση που απαιτεί την επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών) ή

o    η χρήση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, της ιατρικής διάγνωσης ή της παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής φροντίδας ή θεραπείας.

Αυτές οι πιο ευαίσθητες ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών περιλαμβάνουν Προσωπικές Πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικά δεδομένα για τον μοναδικό εντοπισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

Επιπλέον νομικές αιτιολογήσεις μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμες στη χώρα στην οποία βρίσκεστε και μπορούμε επίσης να βασιζόμαστε σε αυτές τις αιτιολογήσεις κατά καιρούς.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα υπόκειται στις απαιτήσεις του ισχύοντος δικαίου.

Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στα νομότυπα επιχειρηματικά μας συμφέροντα ή στα νομότυπα συμφέροντα τρίτων για να αιτιολογήσουμε τους σκοπούς για τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, αυτά τα νομότυπα συμφέροντα θα περιληφθούν σε μια συμπληρωματική κοινοποίηση περί ιδιωτικού απορρήτου (που προσαρμόζεται στη σχέση μας μαζί σας, όπου είναι χρήσιμη, για να σας παράσχουμε μια πλήρη εικόνα του τρόπου συλλογής και χρήσης των Προσωπικών Πληροφοριών), αλλά σε κάθε περίπτωση τα νομότυπα συμφέροντά μας θα είναι συνήθως:

 • η επιδίωξη των εμπορικών μας δραστηριοτήτων και στόχων ή των στόχων τρίτων (για παράδειγμα, μέσω μιας απευθείας εμπορικής προώθησης)·
 • η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, όπως και τις κατευθυντήριες γραμμές, τα πρότυπα και τους κώδικες δεοντολογίας (π.χ. διενέργεια ελέγχων ιστορικού ή αποτροπή, εντοπισμός ή διερεύνηση περιπτώσεων απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)·
 • η βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρησιακών λειτουργιών και των προσφερόμενων υπηρεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.
 • η προστασία της επιχείρησής μας, των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών μας ή τρίτων (για παράδειγμα, διασφάλιση της προστασίας δικτύων και πληροφοριών, επιβολή αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης οφειλών) και
 • η ανάλυση του ανταγωνισμού στην αγορά των υπηρεσιών μας (για παράδειγμα, διεξαγωγή έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς).

Μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες με θέματα σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, για παράδειγμα όταν συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από νόμους και κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας και άλλους νόμους και κανονισμούς που αποβλέπουν στην πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομική αιτιολόγηση για τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών είναι ότι η χρήση είναι απαραίτητη για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Πρόσθετες αιτιολογήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με τις περιστάσεις.

Περίληψη:

Για να προστατεύσουμε εσάς, την επιχείρησή μας και τρίτους, μπορεί να καταγράψουμε κλήσεις και να παρακολουθήσουμε τις επικοινωνίες μεταξύ μας.

Λεπτομερώς:

Μπορεί να καταγράψουμε τηλεφωνικές κλήσεις μαζί σας, ώστε να μπορέσουμε να:

 • βελτιώσουμε το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουμε, παρέχοντας στο προσωπικό μας ανατροφοδότηση και εκπαίδευση·
 • απευθύνουμε ερωτήσεις, ανησυχίες ή καταγγελίες·
 • αποτρέψουμε, εντοπίσουμε και διερευνήσουμε εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αναλύουμε και διαχειριζόμαστε άλλους εμπορικούς κινδύνους και
 • συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Επιπλέον, παρακολουθούμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ μας (για παράδειγμα, τα email) για να προστατεύσουμε εσάς, την επιχειρηματική μας υποδομή και τις υποδομές πληροφορικής και τρίτα μέρη, εκτελώντας τα εξής:

 • εντοπισμός και αντιμετώπιση ανάρμοστων επικοινωνιών και
 • αναζήτηση και αφαίρεση οποιωνδήποτε ιών, άλλου κακόβουλου λογισμικού και επίλυση οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων ασφαλείας των πληροφοριών.

Περίληψη:

Θα διατηρήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέξαμε και για να συμμορφωθούμε με το ισχύον δίκαιο. 

Ανάλογα με τη σχέση μας με εσάς, ενδέχεται να διατηρήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη της σχέσης μας.

Λεπτομερώς:

Θα διατηρήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέξαμε. Η ακριβής περίοδος θα εξαρτηθεί από το σκοπό για τον οποίο διατηρούμε τις πληροφορίες σας. Επιπλέον, ως ελεγχόμενο ίδρυμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ισχύουν για μας οι νόμοι και οι κανονισμοί που ορίζουν ελάχιστες προθεσμίες για τη διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών. Θα σας παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες, εάν χρειαστεί, για να σας δώσουμε μια πλήρη εικόνα του τρόπου συλλογής και χρήσης των Προσωπικών σας Πληροφοριών.

Για παράδειγμα:

 • Όταν διατηρούμε Προσωπικές Πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση, θα διατηρούμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τη εν λόγω υποχρέωση.
 • Όταν διατηρούμε Προσωπικές Πληροφορίες για να παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία (όπως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και μια διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για όσο διάστημα παρέχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία και για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη του συμβολαίου και του χειρισμού οποιασδήποτε σχετικής αξίωσης αποζημίωσης. 

Ο αριθμός των ετών ποικίλλει ανάλογα με το χαρακτήρα του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας - για παράδειγμα, για ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορεί να χρειαστεί να φυλάσσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη του συμβολαίου. Μεταξύ άλλων λόγων, διατηρούμε τις πληροφορίες για να απαντούμε σε οποιαδήποτε ερωτήματα ή ανησυχίες που ενδέχεται να προκύψουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία σχετικά με το συμβόλαιο ή τη διεκπεραίωση μιας αξίωσης αποζημίωσης. Συνήθως, για τα προϊόντα ασφάλισης των καταναλωτών, η περίοδος διατήρησης είναι 20 έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο που διατηρούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία (βλ. παρακάτω την ενότητα «Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες;»).

Περίληψη:

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας μάρκετινγκ σε οποιαδήποτε στιγμή.  Αν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • μέσω email: customerservice-GR@aig.com
 • Η AIG Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 119,15124 Μαρούσι, Αθήνα.

Λεπτομερώς:

Θα σας παρέχουμε τακτικές ευκαιρίες να μας πείτε τις προτιμήσεις σας μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μας προς εσάς.

Για να μας πείτε για τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, αν χρειαστεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο: customerservice-GR@aig.com ή γράφοντας σε: Η AIG Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 119,15124 Μαρούσι, Αθήνα

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ ως εξής:

 • Λήψη μηνυμάτων email και μηνυμάτων κειμένου από εμάς: Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε email μάρκετινγκ ή μηνύματα κειμένου από την AIG, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των μηνυμάτων που σχετίζονται με μάρκετινγκ κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «unsubscribe» (ακύρωση εγγραφής) που παρέχεται σε κάθε μήνυμα email, ακολουθώντας τις οδηγίες παύσης σε ένα μήνυμα κειμένου ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παραπάνω διευθύνσεις. 
 • Λήψη τηλεφωνικών επικοινωνιών και ταχυδρομείου από εμάς: Εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικής αλληλογραφίας από την AIG, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των ανακοινώσεων μάρκετινγκ επικοινωνώντας μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις. Ενδέχεται επίσης να μπορείτε να επικοινωνήσετε με το μητρώο «Μην καλείτε» (Do not call) στη χώρα σας για να αποκλείσετε γενικά τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ μέσω τηλεφώνου, αν και ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας ακόμα κι αν είστε καταχωρισμένοι σε ένα τέτοιο μητρώο, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
 • Kοινή χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών με τις εταιρείες του ομίλου μας για σκοπούς μάρκετινγκ: Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να μοιραζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με τις εταιρείες του ομίλου μας για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν την κοινή χρήση επικοινωνώντας μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις. 
 • Kοινή χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών με επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ: Εάν μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να μοιραζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με τρίτους συνεργάτες για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν την κοινή χρήση επικοινωνώντας μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις.

Στόχος μας είναι να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματά σας για εξαίρεση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, εν πάση περιπτώσει, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το νόμο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν εξαιρεθείτε όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων τρίτων με τους οποίους έχουμε ήδη μοιραστεί τις Προσωπικές σας Πληροφορίες (δηλαδή με εκείνους στους οποίους έχουμε ήδη παράσχει τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από την ημερομηνία κατά την οποία ανταποκριθήκαμε στο αίτημά σας για εξαίρεση).  

Παρακαλούμε σημειώστε επίσης ότι εάν επιλέξετε εξαίρεση από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς, ενδέχεται να σας αποστείλουμε και άλλες σημαντικές επικοινωνίες υπηρεσιών και διοίκησης σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε σας και δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες υπηρεσιών και διοίκησης.

Περίληψη:

Οι ιδιώτες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) έχουν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις Προσωπικές τους Πληροφορίες. Αυτά τα δικαιώματα ισχύουν μόνον υπό ορισμένες συνθήκες και υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών που διατηρούμε για σας.

Εάν θέλετε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία (βλ. παρακάτω την ενότητα «Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες;»).

Λεπτομερώς:

Τα παρακάτω αποτελούν μια περίληψη των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων που διατίθενται σε ιδιώτες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε σχέση με τις Προσωπικές τους Πληροφορίες. Αυτά τα δικαιώματα ισχύουν μόνον υπό ορισμένες συνθήκες και υπόκεινται σε ορισμένες νομικές εξαιρέσεις.

Εάν θέλετε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία (βλ. παρακάτω την ενότητα «Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες;»).

Περιγραφή

Πότε ισχύει αυτό το δικαίωμα;

Δικαίωμα πρόσβασης σε Προσωπικές Πληροφορίες

 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών που διατηρούμε για σας και των πληροφοριών σχετικά με το πώς τις χρησιμοποιούμε.

 

Αυτό το δικαίωμα ισχύει σε κάθε στιγμή όταν διατηρούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων).   

Δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών Πληροφοριών

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από μας να διορθώσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που έχουμε για σας, όπου είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς.

Αυτό το δικαίωμα ισχύει σε κάθε στιγμή όταν διατηρούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων).

Δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών Πληροφοριών

 

Το δικαίωμα αυτό αναφέρεται μερικές φορές ως «το δικαίωμα να ξεχαστώ». Αυτό το δικαίωμα σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να καταργηθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες από τα συστήματα και τα αρχεία μας. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Στα παραδείγματα του πότε ισχύει αυτό το δικαίωμα για τις Προσωπικές Πληροφορίες που διατηρούμε, περιλαμβάνονται τα εξής (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων).

 • όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τις Προσωπικές Πληροφορίες για το σκοπό που τις συλλέξαμε·
 • εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση των πληροφοριών σας και καμία άλλη νομική δικαιολογία δεν υποστηρίζει τη συνεχή χρήση των πληροφοριών σας·
 • εάν αντιταχθείτε στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας και δεν έχουμε υπερισχύοντες λόγους να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε·
 • εάν έχουμε χρησιμοποιήσει τις Προσωπικές σας Πληροφορίες παράνομα και
 • εάν οι Προσωπικές Πληροφορίες πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με το νόμο.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αναστείλουμε τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

Σε περίπτωση που αναστείλουμε τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας, θα εξακολουθήσουμε να αποθηκεύουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, αλλά οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της αναστολής της χρήσης θα απαιτήσει τη συγκατάθεσή σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων.

 

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα εάν:

 • πιστεύετε ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες που διατηρούμε για σας δεν είναι ακριβείς, αλλά αυτό ισχύει μόνο για μια χρονική περίοδο που μας επιτρέπει να εξετάσουμε αν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες είναι στην πραγματικότητα ανακριβείς·
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών και ζητάτε αντίθετα να περιοριστεί η χρήση τους·
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τις Προσωπικές Πληροφορίες για τους σκοπούς που τις έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα, αλλά οι Προσωπικές Πληροφορίες απαιτούνται από σας σε σχέση με νομικές αξιώσεις ή
 • έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών και εξετάζουμε αν οι λόγοι μας για την επεξεργασία υπερισχύουν της αντίρρησής σας.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

 

Αυτό το δικαίωμα σάς επιτρέπει να λάβετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε μορφή που σας επιτρέπει να μεταφέρετε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες σε έναν άλλον οργανισμό.  Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από εμάς απευθείας στον άλλον οργανισμό, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο:

 

 • για Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε εμάς·

 

 • όπου έχουμε δικαιολογήσει τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών με βάση:

o    τη συγκατάθεσή σας ή

o    την εκπλήρωση από εμάς μιας σύμβασης μαζί σας και

 

 • εάν η χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών

 

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών όταν έχετε λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας και η νομική αιτιολόγηση στην οποία στηρίζουμε τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή αυτά τρίτων).

 

Ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, παρά την αντίρρησή σας, όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι να το πράξουμε ή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε σχέση με οποιεσδήποτε νομικές αξιώσεις. 

 

Αυτό το δικαίωμα είναι διαφορετικό όταν σχετίζεται με το απευθείας μάρκετινγκ και μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματός σας να αποκλείσετε τη λήψη οποιουδήποτε απευθείας μάρκετινγκ στην ενότητα «Πώς μπορείτε να μας πείτε για τις προτιμήσεις μάρκετινγκ που έχετε;» αυτής της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

 

 

Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ σε οποιαδήποτε στιγμή (όπως και εάν διεξάγουμε διαμόρφωση του προφίλ σας σχετική με το απευθείας μάρκετινγκ).

 

Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση προφίλ

 

Έχετε το δικαίωμα να μην τηρήσετε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία (χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή), όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομο αποτέλεσμα ή σας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

 

Αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει εάν:

 

 • πρέπει να λάβουμε την αυτοματοποιημένη απόφαση προκειμένου να συνάψουμε ή να εκπληρώσουμε μια σύμβαση μαζί σας·
 • είμαστε εξουσιοδοτημένοι από το νόμο να λάβουμε την αυτοματοποιημένη απόφαση ή
 • έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη λήψη μιας απόφασης με αυτό τον τρόπο, χρησιμοποιώντας τις Προσωπικές σας Πληροφορίες.

 

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών

 

Όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας. 

Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων

 

Εάν πιστεύετε ότι επεξεργαστήκαμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στην κανονιστική αρχή προστασίας δεδομένων.  Εάν ζείτε ή εργάζεστε σε κράτος-μέλος του ΕΟΧ, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στην κανονιστική αρχή αυτού του κράτους.

 

Αυτό το δικαίωμα ισχύει σε οποιαδήποτε στιγμή.

Δικαίωμα παροχής οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των Προσωπικών σας Πληροφοριών μετά το θάνατό σας (μόνο όταν αυτό το δικαίωμα ισχύει σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο)

 

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να μας ενημερώσετε για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Προσωπικών Πληροφοριών που διατηρούμε για σας μετά το θάνατό σας.

Αυτό το δικαίωμα ισχύει σε κάθε στιγμή όταν διατηρούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες (μόνο όταν το δικαίωμα αυτό ισχύει σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο).

 

Περίληψη:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή ταχυδρομείου.

Λεπτομερώς:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή ταχυδρομείου, στα παρακάτω στοιχεία. 

email: dataprotectionofficer.el@aig.com 

ή γράφοντας σε: Η AIG Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 119,15124 Μαρούσι, Αθήνα

Περίληψη:

Εκτός από τις Προσωπικές Πληροφορίες, ενδέχεται να συλλέξουμε και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG και των συσκευών που χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράσετε μαζί μας, από τις οποίες ενδέχεται να μην είστε ταυτοποιήσιμοι, όπως:

 • πληροφορίες προγράμματος περιήγησης στο Internet (browser) και ηλεκτρονικών συσκευών·
 • δεδομένα χρήσης της εφαρμογής·
 • πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω των cookies, των pixel tags και άλλων τεχνολογιών·
 • δημογραφικές πληροφορίες και
 • συγκεντρωτικά δεδομένα.

Λεπτομερώς:

Τα δεδομένα χρήστη και συσκευής συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας και επομένως δεν επιτρέπεται να αποτελούν Προσωπικές Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται όπως περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου.

Παραδείγματα αυτού του τύπου δεδομένων χρηστών και συσκευών είναι: 

 • πληροφορίες προγράμματος περιήγησης στο Internet (browser) και ηλεκτρονικών συσκευών·
 • δεδομένα χρήσης της εφαρμογής·
 • πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω των cookies, των pixel tags και άλλων τεχνολογιών·
 • δημογραφικές πληροφορίες και
 • δεδομένα που ομαδοποιούνται έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση των δεδομένων με ένα συγκεκριμένο άτομο, γνωστά ως συγκεντρωτικά δεδομένα.   

Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα χρηστών και συσκευών με διάφορους τρόπους όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG, όπως:

Μέθοδος συλλογής δεδομένων

 

Παραδείγματα

Μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet (browser) ή της ηλεκτρονικής συσκευής σας

Συγκεκριμένες πληροφορίες συλλέγονται από τους περισσότερους ιστότοπους ή αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής σας συσκευής, όπως η διεύθυνση IP (δηλ. η διεύθυνση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο), η ανάλυση οθόνης, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος (Windows ή Mac) και η έκδοση, ο κατασκευαστής και το μοντέλο της συσκευής, η γλώσσα, η ώρα της επίσκεψης, οι σελίδες που έχετε επισκεφθεί και το όνομα και η έκδοση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG (όπως η εφαρμογή) που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διασφαλίσουμε ότι οι Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG λειτουργούν σωστά.

Μέσω της χρήσης μιας Εφαρμογής

Όταν λάβετε και χρησιμοποιήσετε μια Εφαρμογή, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας μπορούμε να παρακολουθούμε και να συλλέγουμε δεδομένα χρήσης της Εφαρμογής, όπως η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης της Εφαρμογής της ηλεκτρονικής συσκευής σας στους διακομιστές μας και ποιες πληροφορίες και αρχεία έχουν ληφθεί στην Εφαρμογή με βάση τον αριθμό της συσκευής.

Χρήση cookies και παρακολούθηση στο διαδίκτυο

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies και άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία εντοπισμού (με τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από το ισχύον δίκαιο).

Τα cookies είναι τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται απευθείας στη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Τα cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τη συσκευή σας και να συλλέγουμε πληροφορίες, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο Internet (browser), τον χρόνο που αφιερώνετε στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG, τις σελίδες που επισκέπτεστε, τις προτιμήσεις γλώσσας και τον ιστότοπο της σχετικής χώρας. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας, για να διευκολύνουμε την περιήγηση, να εμφανίζουμε πληροφορίες πιο αποτελεσματικά και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας καθώς χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να συλλέξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG για να κατανοήσουμε τον τρόπο χρήσης τους, να βελτιώσουμε συνεχώς το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους, και για να μας βοηθήσουν στην επίλυση των ερωτήσεων σχετικά με αυτές. Τα cookies μάς επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε τις διαφημίσεις ή τις προσφορές που είναι πιθανότερο να σας ενδιαφέρουν. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies για να παρακολουθήσουμε τις απαντήσεις σας στις διαφημίσεις μας και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies ή άλλα αρχεία για να παρακολουθούμε τη χρήση άλλων ιστότοπων από εσάς.

Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των cookies που χρησιμοποιούμε προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser). Ωστόσο, εάν δεν αποδεχτείτε αυτά τα cookies, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιες διαταραχές στη χρήση του Ιστότοπου και κάποιων online προϊόντων. Δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα αποτροπής παρακολούθησης («do not track») του προγράμματος περιήγησης επί του παρόντος. 

Τα τρίτα μέρη μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG και τη χρήση άλλων ιστότοπων ή online υπηρεσιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό μας  δείτε παρακάτω.

Χρήση ετικετών pixel (pixel tags), διαδικτυακών φάρων (web beacons), διαφανών εικόνων GIF (clear GIFs) ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε pixel tags, web beacons, clear GIFs και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται από το ισχύον δίκαιο).

Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ορισμένες υπηρεσίες των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG και μηνυμάτων email με μορφοποίηση HTML, για να παρακολουθούν, μεταξύ άλλων, τις ενέργειες των χρηστών των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG και των παραληπτών email, να μετρούν την επιτυχία των εκστρατειών μάρκετινγκ και να συντάσσουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG και των ποσοστών απόκρισης.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος για να προσαρμόζουμε, να στοχεύουμε, να προβάλλουμε και να αναφέρουμε τις διαφημίσεις της AIG που προβάλλονται στο διαδίκτυο και τις κινητές εφαρμογές, με βάση πληροφορίες σχετικά με τις εκτός σύνδεσης (offline) αλληλεπιδράσεις μας με εσάς, τις ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μας με εσάς (σε οποιαδήποτε από τις συσκευές σας ) και πληροφορίες που ελήφθησαν από τρίτους. Για να το κάνουν αυτό, αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, pixel tags και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG και των τρίτων ιστότοπων και των κινητών εφαρμογών.  Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες μαζί με τις πληροφορίες που συλλέγουν για την online χρήση σας, για να σας αναγνωρίζουν σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιείτε, όπως ένα κινητό τηλέφωνο και ένας φορητός υπολογιστής. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας μπορούν επίσης να αντιστοιχίσουν τις προσωπικές πληροφορίες που τους παρέχουμε με τη διεύθυνση IP σας και να προσφέρουν διαφημίσεις της AIG σε ολόκληρο το διαδίκτυο, με βάση τη διεύθυνση IP σας. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των πληροφοριών σας για αυτούς τους σκοπούς, επισκεφτείτε τις σελίδες εξαίρεσης αυτοκανονιστικού προγράμματος στη σελίδα www.aboutads.info/choices/ ή www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp για να εξαιρεθείτε στις επιτραπέζιες και κινητές εφαρμογές περιήγησης (browsers) στη συγκεκριμένη συσκευή από την οποία έχετε πρόσβαση στις επιλογές εξαίρεσης. Λάβετε την εφαρμογή AppChoices στη διεύθυνση www.aboutads.info/appchoices για να εξαιρεθείτε από τις εφαρμογές κινητών.

Φυσική τοποθεσία

Με την επιφύλαξη του ισχύοντος δικαίου (και της συγκατάθεσής σας, εφόσον απαιτείται από το ισχύον δίκαιο), μπορούμε να συλλέγουμε τη φυσική τοποθεσία της ηλεκτρονικής σας συσκευής, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, σήματα δορυφόρου, κινητού τηλεφώνου ή WiFi. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο βάσει της τοποθεσίας σας.

Με βάση τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και το ισχύον δίκαιο, μπορούμε επίσης να μοιραστούμε με τους συνεργάτες μάρκετινγκ τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας σε συνδυασμό με πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που προβάλατε και άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε, για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουν πιο εξατομικευμένο περιεχόμενο και να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας επιτραπεί να επιτρέπετε ή να απορρίπτετε τέτοιες χρήσεις ή/και να κοινοποιείτε την τοποθεσία της συσκευής σας, αλλά αν επιλέξετε να απορρίψετε τέτοιες χρήσεις ή/και κοινή χρήση, εμείς ή/και οι συνεργάτες μάρκετινγκ ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο.

Επιπλέον, μπορούμε να λάβουμε την ακριβή γεωγραφική θέση της συσκευής σας, όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητά ή άλλες υπηρεσίες βοήθειας. Όσον αφορά στην παροχή ταξιδιωτικών ή άλλων υπηρεσιών βοήθειας, ενδέχεται να μοιραστούμε τις ακριβείς πληροφορίες γεωγραφικής ρύθμισης της συσκευής μας με τους πελάτες μας και τις άλλες οντότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών ακριβούς γεωγραφικού εντοπισμού, διαγράφοντας την εφαρμογή για κινητά από τη συσκευή σας, αποκλείοντας την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας για πρόσβαση στις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας μέσω του συστήματος αδειών που χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας ή ακολουθώντας οποιεσδήποτε πρόσθετες οδηγίες εξαίρεσης που παρέχονται στην κοινοποίηση ιδιωτικού απορρήτου που διατίθεται στην εφαρμογή κινητών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες φυσικής τοποθεσίας μπορεί να γίνουν Προσωπικές Πληροφορίες σας, αν είστε ταυτοποιήσιμοι σε σχέση με τις πληροφορίες της φυσικής τοποθεσίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πληροφορίες φυσικής τοποθεσίας θα αντιμετωπίζονται ως Προσωπικές Πληροφορίες, όπως περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες αυτής της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχετε εσείς

Ορισμένες πληροφορίες (για παράδειγμα, η τοποθεσία σας ή προτιμώμενα μέσα επικοινωνίας) συλλέγονται όταν παρέχετε οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες. Εκτός εάν συνδυάζονται με Προσωπικές Πληροφορίες, αυτές οι πληροφορίες δεν προσδιορίζουν προσωπικά εσάς. 

Μέσω συγκέντρωσης πληροφοριών

Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις πληροφορίες έτσι ώστε να μην σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο άτομο, δηλαδή συγκεντρωτικά, και να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες (για παράδειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών μας που έχουν έναν συγκεκριμένο τηλεφωνικό κωδικό περιοχής).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, όπου τα δεδομένα των χρηστών και των συσκευών δεν είναι Προσωπικές Πληροφορίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο. Εάν απαιτείται η αντιμετώπιση των δεδομένων χρηστών και συσκευών ως Προσωπικές Πληροφορίες σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ή εάν συνδυάσουμε δεδομένα χρηστών και συσκευών με ταυτοποιήσιμες Προσωπικές Πληροφορίες, εκτός από τις χρήσεις που παρατίθενται σε αυτήν την ενότητα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα του χρήστη και της συσκευής για όλους τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες.

Περίληψη:

Τα cookies είναι τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται απευθείας στη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιούμε διάφορα cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης στον ιστότοπό μας. Μεταξύ άλλων, τα cookies μάς βοηθούν να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των χρηστών, να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να στοχεύσουμε τις online διαφημίσεις μας.

Λεπτομερώς:

Τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας είναι τα εξής:

Είδος Cookie

Τι κάνει

Ποια δεδομένα συλλέγει

Γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

Cookies γεωγραφικού εντοπισμού

 

Όταν ένας επισκέπτης επισκέπτεται έναν από τους ιστότοπούς μας για πρώτη φορά, διαβάζουμε τη θέση του από τη διεύθυνση IP και χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να υποθέσουμε την τοποθεσία της χώρας που επιθυμεί να επισκεφθεί.

Αυτή η μέθοδος δεν είναι εντελώς ακριβής, ωστόσο, όταν μεταβαίνει σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο χώρας, εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να αποθηκεύσουμε αυτές τις πληροφορίες και να αποθηκεύσουμε τη γλώσσα που επέλεξε για να προβάλει τον ιστότοπο.

Πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο της χώρας και τη γλώσσα που έχετε επιλέξει να δείτε.

 

Για να διασφαλίσουμε ότι θα σας παρουσιαστεί ο ίδιος ιστότοπος και γλώσσα της χώρας που επιλέξατε κατά την τελευταία επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε εκ νέου αυτές τις επιλογές.

Site catalyst cookies (από την Adobe)

 

Αυτό το cookie μας επιτρέπει να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες φτάνουν στον ιστότοπό μας και πώς αλληλεπιδρούν κατόπιν με τον ιστότοπό μας.

Το cookie τοποθετείται στη συσκευή ενός επισκέπτη μόνο προσωρινά.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο φτάσατε στον ιστότοπό μας και πώς αλληλεπιδράτε με αυτόν (π.χ. το περιεχόμενο που βλέπετε, τα προϊόντα που αναζητάτε και τα βήματα που πραγματοποιούνται προς μία πώληση).

 

Για να προσαρμόσουμε τους ιστότοπούς μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών και για την παροχή πιο σχετικών πληροφοριών.

Για να μπορούμε να διεξάγουμε μια ανώνυμη στατιστική ανάλυση.

DoubleClick cookies

 

Μια μορφή cookie εικονοστοιχείων παρακολούθησης (tracking pixel) που αποθηκεύεται στις συσκευές των επισκεπτών του ιστότοπου και μας λέει αν επισκεφθήκατε προηγουμένως τον ιστότοπό μας.

Το γεγονός ότι επισκεφθήκατε προηγουμένως έναν από τους ιστότοπούς μας.

 

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να γνωρίζουμε ότι ένας επισκέπτης βρισκόταν στον ιστότοπό μας, κάτι που μας επιτρέπει να προβάλλουμε μια κατάλληλη διαφήμιση «banner» σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο.

Μία από τις διαφημιστικές εταιρείες που χρησιμοποιούμε είναι η Google, Inc., με εμπορική ονομασία DoubleClick. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το cookie DoubleClick ή για εξαίρεση από το cookie διαφήμισης DoubleClick, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/.

Cookies συνεργατών

 

Μια μορφή cookie εικονοστοιχείου παρακολούθησης που μας λέει ποιον ιστότοπο συνδεδεμένης εταιρείας χρησιμοποιήσατε για να φτάσετε στον ιστότοπό μας.

Το αναγνωριστικό συναλλαγής (το οποίο προσδιορίζει τον ιστότοπο της συνδεδεμένης εταιρείας μέσω του οποίου φτάσατε) και μια σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας.

Για να διασφαλιστεί ότι οι συνδεδεμένες εταιρείες που παραπέμπουν πωλήσεις σε εμάς πιστώνονται για αυτό.

Τα cookies της Optimost

 

Η Optimost είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Hewlett-Packard για την ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών κατά την επίσκεψή τους στον ιστότοπό μας.

 

Το cookie έχει ένα ανώνυμο «αναγνωριστικό επισκέπτη» που είναι ένας τυχαίος αριθμός που παράγεται για τον εντοπισμό ενός επισκέπτη και για τη διάκριση μεταξύ μοναδικών ή/και επαναλαμβανόμενων επισκεπτών.

Για να αναλύσουμε την αλληλεπίδραση των επισκεπτών με τους ιστότοπούς μας προκειμένου να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε και να εφαρμόσουμε βελτιώσεις σε αυτούς.

Για να δείτε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Optimost, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy.

Τα cookies της Oracle

 

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Oracle (www.oracle.com) για την τοποθέτηση ενός μόνιμου cookie στα προγράμματα περιήγησης επισκεπτών, όταν επισκέπτονται για πρώτη φορά τους ιστότοπούς μας.

Αυτό δεν θα τοποθετείται εάν έχετε ήδη ένα cookie της Oracle στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω της χρήσης ενός ιστότοπου τρίτου μέρους.

Το γεγονός ότι επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας για πρώτη φορά και η δραστηριότητα της περιήγησής σας

Η δραστηριότητα περιήγησής σας στους ιστότοπούς μας δεν θα συνδυαστεί με τη δραστηριότητά σας σε ιστότοπους τρίτων που χρησιμοποιούν επίσης cookies της Oracle.

Να κατανοήσουμε ποιες σελίδες των ιστότοπών μας χρησιμοποιούν ή δεν χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Oracle στο www.oracle.com

SessionCam

 

Χρησιμοποιούμε επίσης την υπηρεσία καταγραφής ιστότοπου SessionCam.

Το SessionCam είναι ένα προϊόν που έχει αναπτυχθεί από την www.servicetick.com

 

Πληροφορίες σχετικά με κλικ/κινήσεις του ποντικιού, κύλιση σελίδων και κείμενο που πληκτρολογείται σε έντυπα.

Οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση.

Δεν συλλέγονται τραπεζικά στοιχεία ή ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστοτόπου μας και αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται για συγκεντρωτική και στατιστική αναφορά.

Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των cookies που χρησιμοποιούμε προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser). Ωστόσο, εάν δεν αποδεχτείτε όλα τα cookies στον Ιστότοπο, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιες διαταραχές στη χρήση του Ιστότοπου και κάποιων online προϊόντων.

Εκτός από τα cookies που αναφέρονται παραπάνω, cookies μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στην ηλεκτρονική σας συσκευή όταν ανοίγετε τα email που σας στέλνουμε. Χρησιμοποιούμε αυτά τα email για να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας.

Περίληψη:

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου, των πληροφοριών ή για άλλες πρακτικές οποιωνδήποτε τρίτων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου που λειτουργεί οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία στην οποία οδηγεί ο σύνδεσμος των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG.

Λεπτομερώς:

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου δεν διευθετεί και εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου, των πληροφοριών ή για άλλες πρακτικές οποιωνδήποτε τρίτων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου που λειτουργεί οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία στην οποία οδηγεί ο σύνδεσμος των Ψηφιακών Υπηρεσιών της AIG. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου προς τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG δεν υποδηλώνει έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου ή της υπηρεσίας από εμάς ή από τις εταιρείες του ομίλου μας. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασφάλειας πληροφοριών) άλλων οργανισμών, όπως οι Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® ή οποιωνδήποτε άλλων προγραμματιστών εφαρμογών, παρόχων εφαρμογών, παρόχων πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, παρόχων λειτουργικού συστήματος, ασύρματων υπηρεσιών ή κατασκευαστών ηλεκτρονικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Προσωπικών Πληροφοριών που γνωστοποιείτε σε άλλους οργανισμούς μέσω ή σε σχέση με τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της AIG.

Περίληψη:

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 25/03/2018. Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτήν την πολιτική και να προβούμε σε αλλαγές κατά διαστήματα.

Λεπτομερώς:

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 25/03/2018.

Αναθεωρούμε τακτικά αυτήν την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές σε οποιαδήποτε στιγμή για να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών. Θα τοποθετούμε ενημερώσεις σε αυτόν τον ιστότοπο και, όπου ενδείκνυται, θα παρέχουμε εύλογα έγκαιρη κοινοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών.