Πολιτική Planket Bankers

Bankers Blanket Policy

Χαρακτηριστικά

Τι είναι το Bankers Blanket Policy

Είναι επιτακτική ανάγκη για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να διαφυλάξουν την περιουσία τους από εγκληματικές ενέργειες. Όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι η επίδραση εγκληματικών ενεργειών σε ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο αρχικά εκτιμάται. Υπολογίζεται ότι περίπου το 6% των ετήσιων εσόδων χάνεται σε υποθέσεις απάτης ή παραδοσιακούς τρόπους απώλειας χρημάτων όπως ληστείες και διαρρήξεις.

Απευθύνεται σε

Όλα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, της κεφαλαιακής τους δομής και του κυρίως τομέα δραστηριοποίησής τους.

Πλεονεκτήματα

Η AIG έχει μια μακρά και επιτυχή ιστορία στην παροχή του συγκεκριμένου προϊόντος και είναι η μόνη Εταιρεία που προσφέρει το συγκεκριμένο προϊόν στην Ελληνική αγορά με ίδια χωρητικότητα. Συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες με διεθνή εμπειρία που, παράλληλα με την ασφάλιση και χωρίς κόστος για τον ασφαλιζόμενο, προτείνουν μέτρα και μεθόδους εργασίας με σκοπό την διασφάλιση των συναλλαγών και την προστασία της περιουσίας του ιδρύματος. Επίσης, διαθέτει τοπικά εξειδικευμένο τμήμα ζημιών το οποίο έχει διαχειριστεί επιτυχώς απαιτήσεις των μεγαλύτερων ιδρυμάτων της Ελλάδος.

Καλύπτεται η άμεση ζημία του ασφαλιζόμενου που επέρχεται συνεπεία των περιπτώσεων:

Η ασφάλεια αφορά σε δόλιες και παράνομες πράξεις υπαλλήλου ή υπαλλήλων του Ασφαλιζόμενου με σκοπό τον προσπορισμό ιδίου οικονομικού οφέλους ή την πρόκληση οικονομικής ζημίας του Ασφαλιζόμενου.

Απώλεια της Περιουσίας του Ασφαλιζόμενου συνεπεία:
α) Κλοπής, ληστείας, διάρρηξης, αρπαγής, παράνομης αφαίρεσης (με ή χωρίς χρήση βίας)
β) Μυστηριώδους εξαφάνισης, όσο η Περιουσία βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ασφαλιζόμενου
Επίσης, καλύπτεται απώλεια της περιουσίας που βρίσκεται στην κατοχή πελάτη ή εκπροσώπου του κατά τη διάρκεια που ο πελάτης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ασφαλιζόμενου, είτε ο Ασφαλιζόμενος είναι νομικά υπεύθυνος, είτε όχι, για την απώλεια αυτή.

Καλύπτεται η απώλεια ή ζημία της περιουσίας του Ασφαλιζόμενου από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια της μεταφοράς της και ενώ βρίσκεται υπό την επιτήρηση οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ασφαλιζόμενου ή εταιρείας φύλαξης και μεταφοράς, για λογαριασμό του Ασφαλιζόμενου.

Καλύπτεται η ζημία του Ασφαλισμένου συνεπεία:
α) Πλαστογραφίας ή παραποίησης επιταγών, συναλλαγματικών εντολών πληρωμής, διατακτικών, πιστοποιητικών κατάθεσης ή ανάληψης, πιστωτικών επιστολών
β) Μεταφοράς χρημάτων ή πληρωμής ή πίστωσης λογαριασμών πελατών με βάση εντολή που έχει δοθεί μέσω fax, telex ή τηλεφώνου από τρίτα πρόσωπα χωρίς την συγκατάθεση των δικαιούχων των λογαριασμών
γ) Αποδοχής πλαστογραφημένων ή παραποιημένων γραμματίων ή γραμματίων που φέρουν πλαστογραφημένες ρήτρες.

Καλύπτονται οι ζημίες που θα υποστεί ο Ασφαλισμένος συνεπεία αποδοχής ή χρήσης, καλή τη πίστη και κατά τη διάρκεια της συνήθους εργασίας, χρεογράφων τα οποία:
α)  Φέρουν πλαστή υπογραφή,
β)  Έχουν με δόλο παραποιηθεί,
γ)  Είναι προϊόν κλοπής ή ληστείας.

Καλύπτονται οι ζημίες του Ασφαλισμένου συνεπεία αποδοχής, καλή τη πίστη, πλαστών χαρτονομισμάτων ή παραχαραγμένων κερμάτων, που έχουν, ή εμφανίζονται να έχουν εκδοθεί ή αποτελούν νόμιμο και υποχρεωτικό μέσο συναλλαγής, στη χώρα στην οποία βρίσκεται το ζημιωθέν γραφείο του Ασφαλισμένου.

α)  Καλύπτονται οι ζημίες ή απώλειες στα έπιπλα, στις βελτιώσεις, στον εξοπλισμό (εκτός του ηλεκτρονικού εξοπλισμού), στα χαρτικά είδη, στα χρηματοκιβώτια και θησαυροφυλάκια που βρίσκονται στα γραφεία του Ασφαλισμένου, συνεπεία κλοπής, ληστείας, διάρρηξης, παράνομης αφαίρεσης (με ή χωρίς χρήση βίας) ή απόπειρας αυτών ή συνεπεία βανδαλισμού ή κακόβουλων ενεργειών
β)  Καλύπτονται οι ζημίες στα κτίρια των γραφείων του Ασφαλιζόμενου συνεπεία κλοπής, ληστείας, διάρρηξης, αρπαγής, παράνομης αφαίρεσης (με ή χωρίς χρήση βίας) ή απόπειρας αυτών ή συνεπεία βανδαλισμού ή κακόβουλων ενεργειών.

Σημαντική Σημείωση

Δεν καλύπτονται απώλειες ή ζημίες συνεπεία πυρκαγιάς κ.λπ., που καλύπτονται με ξεχωριστό Συμβόλαιο Περιουσίας.

Η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτονται με υπο-όριο, ζημιές που προκαλούνται από:

1. Διάρρηξη ή ληστεία στα ΑΤΜ’s του Ασφαλισμένου (on & off site)
2. Το περιεχόμενο θυρίδων πελατών (εκτός μετρητών)
3. Νομικά έξοδα σχετικά με την προετοιμασία απαιτήσεων που αφορούν στην κάλυψη Επίσης, καλύπτονται ποσά συνεπεία εκβιασμού-αίτησης λύτρων (αφορά τόσο σε περιουσιακά στοιχεία όσο και σε φυσικά πρόσωπα).