Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης

Business Guard

Σήμερα, οι αποφάσεις που καλούνται τα Διευθυντικά Στελέχη είναι πιο δύσκολες από ποτέ. Τα διευθυντικά στελέχη φέρουν ευθύνη για την επιβίωση, ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των εταιρειών τους τη στιγμή που το μακροοικονομικό περιβάλλον όπου λειτουργούν δυσχεραίνει το έργο τους, ανατρέπει τα σχέδιά τους και υπονομεύει την οικονομική ευρωστία. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι δικαστικές διεκδικήσεις εις βάρος Στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων / οργανισμών πληθαίνουν, καθώς οι επενδυτές και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι καταλογίζουν ευθύνες και διεκδικούν χρηματικά ποσά επικαλούμενοι λάθη, παραλείψεις, κακοδιαχείριση, ακόμα και απάτη.

 

Απευθύνεται σε

Σε εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά καθώς και σε όλες τις εταιρείες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €50.000.000 Ασφαλισμένοι θεωρούνται τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα Στελέχη με εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και οι Υπάλληλοι της εταιρείας και των θυγατρικών της. Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας της εταιρείας για απαιτήσεις σχετικά με κινητές αξίες και απαιτήσεις εργατικής πρακτικής.


Πλεονεκτήματα

 • Όροι συμβολαίου στην Ελληνική Γλώσσα, προσαρμοσμένοι στην ελληνική νομοθεσία,
 • Ηγετική θέση στην ελληνική και παγκόσμια αγορά ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης,
 • Τοπικό underwriting και διακανονισμός απαιτήσεων,
 • Πολύ υψηλά όρια ευθύνης, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη,
 • Δυνατότητα Παγκόσμιας κάλυψης / δωσιδικίας,
 • Πενταετής Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης,
 • Πλήθος πρωτοποριακών ασφαλιστικών λύσεων μέσω επεκτάσεων και συμπληρωματικών καλύψεων.

Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Στελέχη της εταιρείας έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των διαχειριστικών/διοικητικών τους καθηκόντων.

Αναλυτικότερα:

 • κάλυψη απαιτήσεων που εγείρονται από μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, συνεργάτες, ανταγωνιστές, προμηθευτές, δανειστές και άλλα τρίτα συναλλασσόμενα μέρη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι απαιτήσεις μπορεί να σχετίζονται με:
      - πτώση της τιμής της μετοχής
      - λάθη και παραλείψεις στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
      - κακοδιαχείριση / σπατάλη
      - μεροληπτική διάκριση, καταχρηστική απόλυση ή σεξουαλική παρενόχληση εις βάρους υπαλλήλου
      - αθέμιτο ανταγωνισμό
      - πτώχευση της εταιρείας
 • έξοδα υπεράσπισης (με δυνατότητα προκαταβολής), εξώδικοι διακανονισμοί και δικαστικές αποφάσεις,
 • κάλυψη των στελεχών και της εταιρείας σχετικά με απαιτήσεις κινητών αξιών, 
 • κάλυψη θεμάτων εργατικής πρακτικής, 
 • κάλυψη απαιτήσεων για ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας, 
 • πλήθος συμπληρωματικών καλύψεων και επεκτάσεων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Αντιμετωπίζοντας τις Μεγαλύτερες Ανησυχίες των Στελεχών

 • Ευρεία κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από στελέχη για έρευνες από τοπικές και ξένες ρυθμιστικές αρχές
 • Χωρίς υποόριο / περιορισμό για τις έρευνες Αμερικανικών Ρυθμιστικών Αρχών (οπουδήποτε στον κόσμο)
 • Ευρύς ορισμός του επίσημου φορέα διεξαγωγής ερευνών
 • Κάλυψη των εξόδων αποτροπής ασφαλιστικών μέτρων ή μέτρων ποινικού χαρακτήρα.
 • Κάλυψη του κόστους προκαταρκτικής έρευνας ως συνέπεια αιφνιδιαστικού ελέγχου από ρυθμιστική αρχή
 • Κάλυψη εξόδων εγγύησης αποφυλάκισης και εξόδων έκδοσης σε άλλη χώρα
 • Υπερβάλλον όριο ευθύνης για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ολοκληρωμένη κάλυψη στελεχών και εταιρείας έναντι απαιτήσεων με τον ισχυρισμό παραβίασης νομοθεσίας σχετικής με κινητές αξίες.

 • Πλήρης κάλυψη της ατομικής περιουσίας των φυσικών προσώπων μετά από πτώχευση ή εκκαθάριση οπουδήποτε ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ
 • Κάλυψη έναντι των ισχυρισμών για παράλειψη της δημοσιοποίησης στις κεφαλαιαγορές μιας απρόσμενης ή απρόβλεπτης πτώχευσης προμηθευτή ή αντισυμβαλλόμενου.

 • Προσωπική κάλυψη στελεχών για τις έρευνες που πραγματοποιούνται από τις περιβαλλοντικές αρχές
 • Χωρίς την συνήθη εξαίρεση ρύπανσης

 • Κάλυψη ισχυρισμών εργατικών απαιτήσεων
 • Χωρίς περιορισμούς στην κάλυψη ευθύνης στελεχών σε σχέση με κανονισμούς συνταξιοδότησης ή παροχών.

 • Αυτόματη κάλυψη για τα στελέχη νεοαποκτηθέντων θυγατρικών εταιρειών
 • Ισόβια προστασία απερχομένων στελεχών (λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης)
 • Κάλυψη διευθυντών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

 • Κάλυψη εξόδων προστασίας και αποκατάστασης φήμης των ασφαλισμένων στελεχών.
 • Κάλυψη της δαπάνης υπεράσπισης σε περίπτωση διαδικασίας για τον αποκλεισμό από το αξίωμα του διευθυντή ή στελέχους.

Ενδεικτικά Παραδείγματα

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος μιας Εταιρίας ισχυρίζεται ότι η Εταιρία, και συγκεκριμένα ότι κάποια Διευθυντικά Στελέχη της, αθέτησαν τη σύμβαση αποκλειστικής διανομής και αντιπροσώπευσης που είχαν υπογράψει μαζί του.
Ισχυρίζεται ακόμα, ότι μέσω της συνεργασίας αυτής η εταιρία έχει αποκτήσει πρόσβαση σε «ευαίσθητες» εμπορικές πληροφορίες τις οποίες στη συνέχεια τις χρησιμοποίησε προς ίδιο όφελος. Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν εκούσια αθέτηση σύμβασης, και εκμετάλλευση εμπορικών σχέσεων και μυστικών.

Μηνυτήρια αναφορά κατά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρίας εισηγμένης στο ΧΑΑ υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αιτιολογία την παράνομη καταβολή μεγάλου ποσού στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κατά παράβαση του άρθρου 23α του ν.2190/20. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Εταιρία διακόπτει τη συνεργασία της με υπάλληλο μετά από ένα μήνα συνεχούς αδικαιολόγητης απουσίας του. Εν συνεχεία, ο υπάλληλος ισχυρίζεται ότι η απόλυσή του δεν έγινε με σύννομο τρόπο, αμφισβητεί τους λόγους και στρέφεται τόσο κατά της Εταιρίας όσο και κατά του σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων στελεχών, διεκδικώντας, πέραν άλλων ποσών και χρηματική ικανοποίηση για προσβολή προσωπικότητας.

Υπάλληλος που απελύθη από την εργασία της διεκδικεί και κερδίζει στις δικαστικές αίθουσες:

 1. Την επαναπρόσληψή της στην εταιρία
 2. Την καταβολή μισθών για το διάστημα που απομακρύνθηκε από την εργασία της (υπερημερία)
 3. Την καταβολή ποσού ως ηθική βλάβη (προσβολή προσωπικότητας), διότι εξαναγκάστηκε σε παραίτηση επειδή της είχε ασκηθεί ψυχολογική πίεση από τους προϊσταμένους της.

1. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την πώληση σημαντικού πακέτου μετοχών εταιρίας σε ξένο όμιλο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποίησαν για λογαριασμό τους συναλλαγές μεγάλων ποσών εκμεταλλευόμενοι εσωτερική πληροφόρηση. Οι μέτοχοι υπέβαλαν μηνύσεις εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για κατάχρηση εμπιστευτικής πληροφόρησης.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγμένης εταιρίας στο ΧΑΑ ρευστοποιεί ένα μεγάλο πακέτο μετοχών. Λίγες ημέρες αργότερα, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όπου αποφασίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας λόγω προβλημάτων ρευστότητας.

Δύο Εταιρίες, οι Α και Β, επεξεργάζονται σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας. Κατά τις διαπραγματεύσεις που προϋποθέτουν αγορά πακέτου μετοχών της Β από την Α, αποκαλύπτονται σημαντικές εσωτερικές πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Οι πληροφορίες αυτές διαρρέουν σε τρίτα πρόσωπα με αποτέλεσμα, η Β να χάσει πολύ σημαντικό κομμάτι του κύκλου εργασιών της. Η Α προσπάθησε στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί την «συγκυρία» προς όφελός της προκειμένου ν’ αγοράσει τη μετοχή της Β σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Ισχυρισμοί εναντίον της Α και των στελεχών της, που διατηρούσαν θέση και στο Δ.Σ. της Β, περιλαμβάνουν κατάχρηση εμπιστευτικής πληροφόρησης, αθέτηση συμφωνίας, αθέτηση υποχρεώσεων μελών Δ.Σ. και ιδιοποίηση επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Εταιρία εισηγμένη στο ΧΑΑ εμφάνισε μια αυξημένη συναλλαγή στις λογιστικές της καταστάσεις με αποτέλεσμα την πλασματική προσαύξηση του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων της. Επενδυτές στράφηκαν εναντίον της εταιρίας και υπέβαλαν μηνύσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για «οργανωμένο έγκλημα» και συγκεκριμένα, για διασπορά ψευδών και ανακριβών πληροφοριών και απόκρυψη στοιχείων, με σκοπό την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερευνά την περίπτωση χειραγώγησης των μετοχών μιας εταιρείας εισηγμένης στο ΧΑΑ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της. Επίσης, διεξάγονται έλεγχοι ώστε να αποδειχθεί εάν η εταιρεία, προκειμένου να παρουσιάσει στους επενδυτές της μια βελτιωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων της, εμφάνιζε πλαστά στοιχεία σχετικά με τον Κύκλο εργασιών της.

ΣΧΕΤΙΚΆ ΈΝΤΥΠΑ