Ασφάλεια Χρηματοοικονομικών Οργανισμών

Επαγγελματική Ευθύνη Χρηματοοικονομικών Οργανισμών

Η συχνότητα των απαιτήσεων καθώς και το μέγεθος αυτών των απαιτήσεων κατά τα τελευταία χρόνια έναντι των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων είναι πολύ μεγάλη. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι οι αυστηρότερες ρυθμιστικές διατάξεις αλλά και ότι οι καταναλωτές δραστηριοποιούνται σε μια αγορά με ευρύτερη πληροφόρηση όπου γνωρίζουν πολύ καλά τα δικαιώματά τους.
Συνήθως οι απαιτήσεις εγείρονται από ακατάλληλες μεθόδους πώλησης χρηματοοικονομικών προϊόντων ή ελλιπή ενημέρωση των καταναλωτών. Όλες οι ενδείξεις φανερώνουν ότι οι απαιτήσεις αλλάζουν μορφή και στηρίζονται σε γεγονότα όπως μη τήρηση της εμπιστευτικότητας ή παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ενώ καινούργιες μορφές απαιτήσεων μπορεί να εμφανιστούν από τις νέες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ιδρύματα όπως για παράδειγμα ηλεκτρονική τραπεζική και η επενδυτική τραπεζική.

Απευθύνεται σε

Όλους εκείνους τους οργανισμούς που προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για παράδειγμα τραπεζικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικές εταιρίες κ.α.

Πλεονεκτήματα και Καλύψεις

Πλεονεκτήματα

Η AIG διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην παροχή ασφάλισης για επαγγελματικές ευθύνες σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Προσφέρει το συμβόλαιο με ευρύ ορισμό της επαγγελματικής ευθύνης, αυτόματη κάλυψη για νέες θυγατρικές εταιρείες, επέκταση κάλυψης για απώλεια εγγράφων και άλλα κατά περίπτωση πλεονεκτήματα.

Καλύψεις

Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων παρέχει προστασία από τις οικονομικές συνέπειες και τις νομικές ευθύνες έναντι τρίτων που προκύπτουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. Επίσης καλύπτονται τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα υπεράσπισης σαν μέρος του συνολικού ορίου ευθύνης.