Προγράμματα "Πιστότητας"

Προγράμματα Πιστότητας

Secure Wallet

H AIG παρέχει στην ελληνική αγορά το μοναδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα Secure Wallet®, το οποίο στοχεύει στο να διασφαλίσει την «πιστότητα» των πελατών μιας τράπεζας μέσω της προσφοράς μοναδικών ασφαλιστικών καλύψεων που ο πελάτης είτε δεν μπορεί να αγοράσει σε μεμονωμένη βάση είτε στην προσφερόμενη τιμή.

Απευθύνεται σε

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να διασφαλίσουν την «πιστότητα» των πελατών τους.

Αναλυτικά

Ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιώνεται μέχρι των καθοριζομένων ορίων για οικονομική ζημία που τυχόν υποστεί, σε περίπτωση παράνομης χρήσης από τρίτο, της κάρτας που χάθηκε ή κλάπηκε, κατά τη διάρκεια της ασφάλισης του, εφόσον η παράνομη χρήση θα λάβει χώρα μετά την κλοπή ή την απώλεια της κάρτας και μέχρι την απενεργοποίησή της.

Ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, κ.λ.π. 
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων του, υπό τη ρητή προϋπόθεση της ταυτόχρονης απώλειας ή κλοπής της κάρτας του, κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιώνεται για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την αντικατάσταση των εγγράφων του.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των κλειδιών του (συμπεριλαμβανομένων των κλειδιών θυρίδων), υπό τη ρητή προϋπόθεση της ταυτόχρονης απώλειας ή κλοπής της κάρτας του, κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιώνεται για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την αντικατάσταση των κλειδιών (συμπεριλαμβανομένων των κλειδαριών).

Σε περίπτωση κλοπής του κινητού του τηλεφώνου, ο ασφαλιζόμενος αποζημιώνεται με το κόστος των επικοινωνιών που έγιναν παράνομα από τρίτον, υπό την προϋπόθεση ότι οι επικοινωνίες έλαβαν χώρα πριν την αίτηση απενεργοποίησης της κάρτας SIM και εντός 48 ωρών από την κλοπή.

Ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιώνεται μέχρι των καθοριζομένων ορίων για απώλειες χρημάτων που θα υποστεί από αφαίρεση με χρήση βίας χρηματικού ποσού που αναλήφθηκε από ΑΤΜ ή τραπεζικό κατάστημα, από λογαριασμό ή λογαριασμούς, κάτω από τις εξής συνθήκες: 
1.  Σωματική επίθεση 
2.  Ασθένεια οξείας μορφής με συνέπεια την απώλεια των αισθήσεων 
3.  Τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ο ασφαλισμένος υπέστη σωματικές βλάβες, εφόσον, στις περιπτώσεις αυτές, η κλοπή έχει λάβει χώρα  εντός 12 ωρών από την ανάληψη των μετρητών 
4.  Εξαναγκασμό σε ανάληψη με χρήση σωματικής βίας.