Ασφάλιση Περιουσίας

Ασφάλεια Περιουσιακών Στοιχείων Επιχειρήσεων

Χαρακτηριστικά

Η ανάγκη προστασίας των περιουσιακών στοιχείων αλλά και της λειτουργίας των επιχειρήσεων από παράγοντες εσωτερικούς (λειτουργία, συντήρηση ή έλλειψή της, είδος εργασιών, κ.α.) και/ή εξωτερικούς που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία αλλά και να συντελέσουν στη διακοπή της λειτουργίας τους με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων.

Διαλέγω την AIG:

Έχει εκτεταμένη εμπειρία ανάληψης κινδύνων, διακρίνεται για την εξειδικευμένη διαχείριση αξιώσεων - με ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα για τις εμπορικές σας σχέσεις, χαρακτηρίζεται από την επιθυμία της να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην αγορά Γενικών Ασφαλειών.

Προϊόντα

Μια δυνατότητα ευρύτερης προστασίας από αυτήν που προσφέρει το συμβόλαιο Κατονομαζόμενων Κινδύνων αποτελεί η ασφάλιση με το συμβόλαιο «Κατά Παντός Κινδύνου» ("All Risks").

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου

Με το ασφαλιστήριο «Κατά Παντός Κινδύνου» της AIG δεν κατονομάζονται οι καλύψεις, αλλά αναφέρονται ρητά μόνο οι εξαιρέσεις.
Με αυτό τον τρόπο, καλύπτονται όλα τα ζημιογόνα γεγονότα που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, προσφέροντας ουσιαστική αποκατάσταση σε περίπτωση ζημίας, από κάθε συνήθη κίνδυνο, αλλά ακόμα και από κίνδυνο που δεν έχει προβλεφθεί.Μια δυνατότητα ευρύτερης προστασίας από αυτήν που προσφέρει το συμβόλαιο Κατονομαζόμενων Κινδύνων αποτελεί η ασφάλιση με το συμβόλαιο «Κατά Παντός Κινδύνου» ("All Risks").

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου

Με το ασφαλιστήριο «Κατά Παντός Κινδύνου» της AIG δεν κατονομάζονται οι καλύψεις, αλλά αναφέρονται ρητά μόνο οι εξαιρέσεις.
Με αυτό τον τρόπο, καλύπτονται όλα τα ζημιογόνα γεγονότα που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, προσφέροντας ουσιαστική αποκατάσταση σε περίπτωση ζημίας, από κάθε συνήθη κίνδυνο, αλλά ακόμα και από κίνδυνο που δεν έχει προβλεφθεί.

Με το πρόγραμμα Ασφάλισης Κατονομαζόμενων Κινδύνων της AIG η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να «χτίσει» το δικό της ασφαλιστικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες της για την προστασία από υλικές ζημίες σε περιουσιακά της στοιχεία αλλά και από την απώλεια κερδών.

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία

Καλύψεις:

 • Πυρκαγιά από τυχαίο γεγονός
 • Πυρκαγιά από άμεση πτώση κεραυνού
 • Ζημίες από έκρηξη του λέβητα κεντρικής θέρμανσης ή θερμοσίφωνα και συσκευών υγραερίου ή φωταερίου
 • Πτώση αεροσκαφών και/ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά.

Δημιουργείτε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο στα μέτρα σας, που ανταποκρίνεται καλύτερα (ή καταλληλότερα) στις ανάγκες τις επιχείρησής σας.

Προσθήκες:

 • Αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Απώλεια ενοικίων συνεπεία ασφαλιζομένου κινδύνου
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων ή/και ιδιοκτήτη από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετό)
 • Διάρρηξη/διαρροή σωληνώσεων (ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού, αποχέτευσης)
 • Έξοδα δημοσίων αρχών, αποκατάστασης στοιχείων/αρχείων, επαγγελματιών
 • Έξοδα μεταστέγασης ή/και φύλαξης
 • Έξοδα πυρόσβεσης/κατάσβεσης

Προσθήκες:

 • Κλοπή, ζημίες από κλοπή, διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, ληστεία ταμείου (hold up)
 • Ζημιές σε εξωτερικές πινακίδες
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Καθίζηση/κατολίσθηση
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες, πολιτικές ταραχές, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Καπνός
 • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Μηχανικές βλάβες
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Σεισμός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Υπερηχητικό κύμα.

Ένα ακόμη πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της AIG, το οποίο δίνει λύση στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση που αισθάνεται την ανάγκη της προστασίας από τρομοκρατικές ενέργειες.

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να προστατευτούν από τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύψεις:

Με ανεξάρτητο συμβόλαιο (χωρίς να είναι απαραίτητο να υπάρχει στην εταιρία μας σε ισχύ και το συμβόλαιο περιουσίας) και εξειδικευμένους όρους για καλύτερη προστασία από τον συγκεκριμένο κίνδυνο, καλύπτονται ζημίες στα περιουσιακά στοιχεία – υλικές ζημιές & απώλεια κερδών - της ασφαλιζόμενης επιχείρησης που θα προκληθούν από τρομοκρατικές ενέργειες.

«Γιατί ένα UPS δεν είναι αρκετό...»

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αποτελεί πλέον την κινητήρια δύναμη κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην στηρίζεται σε ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των εργασιών.

Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων και προδιαγραφών του εξοπλισμού των επιχειρήσεων, απαιτήθηκε για την προστασία τους η δημιουργία της "Ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ασφάλιση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων στη βιομηχανία, στην πληροφορική, στην ιατρική, στις τηλεπικοινωνίες, κ.α.

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να προστατέψουν τον ηλεκτρονικό τους εξοπλισμό.

Η "Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" της AIG μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει:

 • τους εξωτερικούς φορείς πληροφοριών για την φυσική τους αξία, αλλά και για το κόστος επανεγγραφής των αποθηκευμένων πληροφοριών
 • το αυξημένο κόστος εργασίας (στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη ενοικίασης συστήματος Η/Υ μέχρι την επισκευή του ασφαλιζόμενου ώστε να μην διακοπούν οι εργασίες της επιχείρησης).

Πλεονεκτήματα:

Το συμβόλαιο αυτό παρέχει ένα πρακτικά απεριόριστο φάσμα καλύψεων, καθώς η ασφάλιση καλύπτει κάθε κίνδυνο με συνέπεια να ενεργοποιείται για κάθε απρόβλεπτο και αιφνίδιο ζημιογόνο γεγονός, πλην των περιπτώσεων όπου έχει προβλεφθεί ρητή εξαίρεση (η οποία αναγράφεται στο συμβόλαιο).

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι καλύπτονται, είτε με το βασικό πρόγραμμα είτε με επεκτάσεις του, ζημίες από:

 • πυρκαγιά,
 • κεραυνό,
 • βραχυκύκλωμα,
 • καπνό,
 • αιθάλη,
 • έκρηξη,
 • σεισμό,
 • υγρασία,
 • νερό και καιρικά φαινόμενα,
 • θραύση,
 • κακό χειρισμό,
 • κλοπή, κ.α.

Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην αξία αντικατάστασης του ασφαλιζόμενου εξοπλισμού, δηλαδή στην αξία νέου-καινούργιου εξοπλισμού ίδιων δυνατοτήτων και τύπου.

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική υποστήριξη των επιχειρήσεων από τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελεί την καρδιά κάθε παραγωγικής μονάδας και η χρήση ολοένα και αποδοτικότερων - αυτοματοποιημένων μηχανημάτων έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στη βιομηχανία.

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να προστατέψουν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό.

Πλεονεκτήματα:

Κάθε τέτοια ζημία, εκτός του ότι επηρεάζει την δυναμικότητα της παραγωγής, κοστίζει τόσο ως προς την αποκατάσταση, όσο και ως προς την παρουσία της επιχείρησης στην αγορά. Οι απαιτήσεις της εποχής μας δημιουργούν την ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη αποκατάσταση των ζημιών – βλαβών του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης.

Καλύψεις:

Με το συμβόλαιο αυτό, καλύπτονται απρόβλεπτες και αιφνίδιες απώλειες ή ζημίες στα ασφαλιζόμενα μηχανήματα.


Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορούμε να αναφέρουμε:

 • Ζημίες από λάθη χειριστών, αμέλεια
 • Ενδογενείς βλάβες συνεπεία βανδαλισμού ή κακόβουλης βλάβης
 • Ζημίες από κακή ρύθμιση μετρητικών, ελεγκτικών και ασφαλιστικών οργάνων
 • Ζημίες συνεπεία κατασκευαστικού ελαττώματος ή συναρμολόγησης
 • Ζημία από χρήση ελαττωματικών υλικών
 • Ζημία συνεπεία υπερπίεσης ή υποπίεσης
 • Ζημίες από καταιγίδα ή παγετό
 • Ζημίες από βραχυκύκλωμα
 • Ζημίες από απόσπαση (απόσχιση) λόγω φυγόκεντρης δύναμης.