Κλάδος Ευθυνών

Ασφάλεια Ευθυνών

Ασφάλεια Ευθυνών

Σε κάθε είδους επιχείρηση

είναι δυνατόν να συμβούν γεγονότα από υπαιτιότητά της, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες σε τρίτους.