Ανακοινώσεις

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων στην ΑΑΔΕ βάσει Νόμου 5045/2023 για μείωση ΕΝΦΙΑ.

Στις 28.07.2023 ψηφίστηκε ο νόμος 5045/2023 (Α' 136/29.07.2023), ο οποίος με το άρθρο 44 αυτού προσέθεσε νέα παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287), περί απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Η νέα παράγραφος θεσπίζει μείωση του ΕΝΦΙΑ επί ασφαλισμένων οικοδομών.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ, ίση με 10% ισχύει για τα έτη 2024 και επόμενα, εφόσον η κατοικία είναι ασφαλισμένη για τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και για το σύνολο της αξίας του ακινήτου, υπολογιζόμενης με βάση την αξία ανακατασκευής αυτού. Η αξία αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη χρονιά εφαρμογής (2024) θα ισχύσει, εφόσον η ασφάλιση του προηγουμένου έτους (δηλαδή του 2023) θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η διάρκεια είναι μεγαλύτερη των τριών ελάχιστων μηνών, αλλά μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα είναι αναλογική.

Mε την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συμμόρφωση με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ έως 25 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναφοράς, με ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων που καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και τα οποία είναι σε ισχύ εντός του έτους αναφοράς καθώς και τυχόν ανανεώσεις ή τροποποιήσεις αυτών. Η πρώτη διαβίβαση γίνεται τον Ιανουάριο 2024 και αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με ισχύ εντός του έτους 2023 και εφεξής. Ως έτος αναφοράς για την εφαρμογή της  παραπάνω υποχρέωσης ορίζεται το προηγούμενο έτος του έτους για το οποίο χορηγείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013. 

Τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης, ασφαλιστικοί κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας που καλύπτει το συμβόλαιο, ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τους τρεις ανωτέρω ασφαλιστικούς κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα), διεύθυνση, και περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας. Ειδικότερα: Νομός, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ονομασία οδού ακινήτου, Όροφος, Επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων και Έτος κατασκευής, εφόσον αναφέρονται στο συμβόλαιο, καθώς και μοναδικός αριθμός εγγραφής ασφαλιστηρίου.

Η διαβίβαση των δεδομένων έχει ως νομική βάση τη συμμόρφωση των ασφαλιστικών εταιριών σε υποχρέωση που ερείδεται στην τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 134/09-01-2024) αναφορικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης για παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4987/2022 (Α’ 206). Ο σκοπός επεξεργασίας θα είναι, η τεκμηρίωση για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ κατά τα ανωτέρω.

*τα €1.000 ανά τμ είναι ο οδηγός προσδιορισμού των ασφαλιζομένων κεφαλαίων που προτείνει ο νόμος , αποτελώντας μια από τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της έκπτωσης του 10%. Ωστόσο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπασφάλισης, θα πρέπει οι κατοικίες να ασφαλίζονται με βάση την αξία ανακατασκευής με καινούργιο.