Κλάδος Προσωπικών Ασφαλίσεων

Ασφάλεια Σκάφους

Χαρακτηριστικά

Ασφάλιση Σκάφους

Η σωστή και πλήρης προστασία του σκάφους σας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών αναψυχής, καλύπτοντας από τις βασικότερες (και υποχρεωτικές) έως τις πλέον σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες.

Το Πρόγραμμα «Ασφάλεια Σκάφους» είναι ένα πλήρες πακέτο καλύψεων το οποίο σας εξασφαλίζει από τους κινδύνους που απειλούν τόσο το ίδιο το σκάφος σας όσο και εσάς ως ιδιοκτήτη.

 • Εξειδικεύεται αποκλειστικά σε σκάφη προσωπικής αναψυχής (ταχύπλοα φουσκωτά και πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά και μικρά cruisers), με ασφαλιζόμενη αξία μέχρι €200.000.
 • Δεν καλύπτονται επαγγελματικά και ενοικιαζόμενα σκάφη, με ή χωρίς πλήρωμα.
 • Σκάφη ηλικίας μεγαλύτερης των 10 ετών δεν μπορούν να καλυφθούν για ίδιες ζημίες.

Απευθύνεται σε:

Ιδιώτες που επιθυμούν να ασφαλίσουν το σκάφος τους.

Καλύψεις

1. Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων

Σύμφωνα με τον νόμο 4256/2014 καλύπτονται: 
- Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ή/και Θάνατο επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 500.000 
- Σωματικές βλάβες τρίτων ανά επιβάτη μέχρι € 50.000 
- Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000 
- Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης - καλύπτεται αποκλειστικά η δαπάνη απορρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000.

Επιπλέον, η AIG σας προσφέρει χωρίς επιπλέον κόστος:

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης του ασφαλιζόμενου για ζημίες που θα προξενηθούν σε τρίτους, με υπαιτιότητά του, κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφοράς του σκάφους:

 • Μέχρι € 30.000 για Σωματικές Βλάβες/Θάνατο και 
 • Μέχρι € 15.000 για Υλικές Ζημίες

Προσοχή: 
Εξαιρούνται οι ζημίες που καλύπτονται από τον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.

2. Προσωπικά Ατυχήματα
Καλύπτονται ο ιδιοκτήτης ή/και κυβερνήτης του ασφαλιζόμενου σκάφους, καθώς και οι επιβαίνοντες, για:

- Απώλεια Ζωής / Ανικανότητα από Ατύχημα, κατ’ άτομο μέχρι € 9.000 
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες εντός/εκτός νοσοκομείου, κατ’ άτομο και κατ' ατύχημα μέχρι € 900.

Τι ορίζεται ως «ατύχημα»

“Ατύχημα” ορίζεται οποιοδήποτε γεγονός τυχαίο, βίαιο, εξωτερικό και ανεξάρτητο από τη θέληση του Ασφαλιζόμενου που έχει σαν συνέπεια την Απώλεια Ζωής ή Σωματική Βλάβη του Ασφαλιζόμενου ή/και των επιβαινόντων όταν αυτοί επιβιβάζονται, αποβιβάζονται ή βρίσκονται μέσα στο ασφαλιζόμενο σκάφος.

Πλεονεκτήματα

Εμπλουτίζω το πρόγραμμα αξιοποιώντας τα επιπλέον πλεονεκτήματα που προσφέρει η Πρόσθετη Κάλυψη Ίδιων Ζημιών.
Ασφάλιση σκάφους, μηχανών και εξοπλισμού "Κατά Παντός Κινδύνου"
Εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, έχετε τη δυνατότητα, με πολύ οικονομικό κόστος, να προστατεύσετε και τη δική σας περιουσία, δηλαδή το σκάφος, τις μηχανές και τον εξοπλισμό, από μία σειρά κινδύνων.
Με την ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου, καλύπτεται η ζημία ή/και απώλεια του σκάφους που θα προέλθει από ατύχημα, δηλαδή από ένα γεγονός εξωτερικό, τυχαίο, βίαιο, απρόβλεπτο και ανεξάρτητο από τη θέληση του ασφαλιζόμενου.

Ενδεικτικά αναφέρονται :  

 • Θαλάσσιοι κίνδυνοι (π.χ. προσάραξη, πρόσκρουση, σύγκρουση, βύθιση, κλπ.)
 • Πυρκαγιά
 • Κλοπή ολόκληρου του σκάφους ή των μηχανών του ή του εξοπλισμού του
 • Σώστρα

Το σκάφος καλύπτεται όταν πλέει, όταν ελλιμενίζεται, όταν βρίσκεται εκτός θαλάσσης σε προστατευμένο χώρο και επίσης κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφοράς του.

Με τον όρο “ασφαλιζόμενο σκάφος” νοείται το σώμα, η/οι μηχανή/ές, η βοηθητική λέμβος (tender), τα κατάρτια, τα πανιά, η επίπλωση και ο απαραίτητος, για την πλεύση του, εξοπλισμός.

Επιπλέον:

 • Έχει ουσιαστικές και χρήσιμες καλύψεις
 • Είναι προσαρμοσμένο στις δικές μου ανάγκες και οικονομικές προτεραιότητες
 • Οι διαδικασίες ασφάλισης και ανανέωσης των ασφαλιστηρίων μου είναι απλές και γρήγορες
 • Εξασφάλισα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής
 • Με την AIG είμαι σίγουρος για ταχείες διαδικασίες αποζημίωσης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες
 • Ειδική έκπτωση

Στα ασφάλιστρα του σκάφους αναψυχής στις περιπτώσεις που η ασφάλιση σκάφους συνδυάζεται με την ασφάλιση κατοικίας 10%.